« Tagasi

Käsmu külas Ranna tee 23 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 11.05.2023 korraldusega nr 143 algatati Käsmu külas Ranna tee 23 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1575 m2. Detailplaneeringu koostamine ei ole vastuolus kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine olemasolevate hoonete laiendamiseks üle 33% ja võimalusel uue hoone püstitamiseks, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste võimaliku asukoha määramine krundil ning servituutide seadmise vajaduse ja kitsenduste määramine. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele soovitakse krundile ehitada nelja hoonet (kahte elamut ja kahte abihoonet).

Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, kontaktvööndi analüüs, keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hinnang.