« Tagasi

Keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 25.02.2021 korraldusega nr 97 jäeti algatamata Haljala valla Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamise.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Haljala Vallavalitsus, aadressil Mere tn 6, Võsu alevik. Kontaktandmetega tel 325 8630 või 510 6244, e-post: haljala@haljala.ee. Detailplaneeringu koostaja on AB Artes Terrae OÜ kontaktandmetega Küütri 14, Tartu 51007, telefon 742 0218, e-post artes@artes.ee. Keskkonnamõjude algatamise või mitte algatamise otsustab Haljala Vallavalitsus.

Detailplaneeringule koostas keskkonnamõjude eelhinnangu töö number 2020-316 „Võsu alevik, Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang" (edaspidi eelhinnang) Kobras AS. Eelhinnang toob kokkuvõtvalt välja, et arvestades Võsu alevikus Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu eesmärki ja sisu ei ole ette näha oluliste negatiivsete keskkonnamõjude avaldumist, mistõttu ei ole vajalik keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine planeeringule. Negatiivsete mõjude vältimiseks ja minimeerimiseks on oluline lähtuda eelhinnangus toodud tingimustest ja ettepanekutest.

Koostatud eelhinnanguga ja keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Haljala valla kodulehel [https://www.haljala.ee/haljala-alevik-kooli-tn-1a-maauksuse-detailplaneering], koostatava detailplaneeringu kaustas, Haljala vallavalitsuses ja teenuskeskuses kohapeal.