« Tagasi

Planeeringuteated

Vainupea küla, Toominga maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused

Vainupea küla, Toominga maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 12.10.2020- 26.10.2020. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi planeeringule esitati 27.10.2020 seisuga neli, millele Haljala Vallavalitsus vastas 29.10.2020 kirjaga nr 7-1/40-17, 30.10.2020 kirjaga nr 7-1/40-18, 30.10.2020 kirjaga nr 7-1/40-20 ja 30.10.2020 kirjaga nr 7-1/40-21. Lisaks esitati veel pärast avaliku väljapanekut veel üks seisukoht 02.11.2020 kirjaga nr 7-1/40-19. Kuna ettepaneku sisuks ei olnud juhtida tähelepanu vastuolu õigusaktiga, siis seda ettepanekut arvesse ei võetud. Seisukoha esitajal on võimalus uuesti oma ettepanek esitada detailplaneeringu avaliku arutelu käigus.

Detailplaneeringu avaliku arutelul uusi ettepanekuid või Vallavalitsuste põhjendustele vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusel

1) Lisatakse seletuskirja: Keskkonnaministri määruse nr 61 §7 p3 kohaselt peab heitvee immutussügavus olema aasta ringi hinnanguliselt vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma hinnanguliselt vähemalt 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. Kui projekteerimise käigus selgub, et see tingimus ei ole täidetud, tuleb paigaldada kogumismahuti(d).

2) Nihutatakse pos 1 paiknev imbväljak Lehtsalu maaüksusel paiknevast salvkaevust vähemalt 50 meetri kaugusele

3) Korrigeeritakse detailplaneeringu seletuskirja järgnevalt: Piirded rajatakse hoonetega sobivas stiilis ning riigimaantee pool võib piirde kõrgus olla kuni 1,50 meetrit (kuna maantee on keskmiselt 30 cm kõrgem ümbritsevast maapinnast ja planeeritava piirde asukohast, jääb piirde tajutavaks kõrguseks maantee pool ca 1,20 meetrit).

4) Parandatakse Vainupea külatee kiirusepiirangut, mis on 20 km/h.

 

Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusel võib pärast muudatuste sisseviimist detailplaneeringu vastu võtta.

 

Eisma küla, Hansumetsa maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused

Eisma küla, Hansumetsa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 12.10.2020-26.10.2020. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi esitati planeeringule 27.10.2020 seisuga üks, millele Haljala Vallavalitsus vastas 27.10.2020 kirjaga nr 7-1/35-21.

Detailplaneeringu avaliku arutelu käigus vastuväiteid õhku ei jäänud. Sihi kinnistu omanik palub end kaasata, kui tuleb teemaks Vanakõrtsi maaüksusele servituudi või sundvalduse seadmine planeeringu alale pääsemiseks.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusel võib detailplaneeringu kehtestada.