« Tagasi

Vanamõisa küla, Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 25.02.2021 korraldusega nr 96 kehtestati Haljala valla Vanamõisa küla Õiekobara maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsutee asukoha määramine. Detailplaneeringuala suurus on ca 1,7 hektarit.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad ka Haljala valla kodulehel ehituse ja planeerimine teemalehel kehtestatud detailplaneeringute rubriigis [https://www.haljala.ee/vanamoisa-kula-oiekobara].