« Tagasi

Võsu alevikus Liiva tn 23 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõikele 7 teada, et Haljala Vallavalitsuse 05.01.2023 korraldusega nr 3 on algatatud detailplaneeringu koostamine Võsu alevikus Liiva tn 23 kinnistul (92201:003:0022).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone laiendamiseks. Detailplaneeringu peamised ülesanded on toodud PlanS § 126 lõike 1 punktides 1-10, 11-12 ja 21. Loetelu võib detailplaneeringu menetluse jooksul muutuda või täieneda. Planeeringuala suurus on ca 0,2 ha.

Planeeringuala jääb Natura 2000 loodus- ja linnualale, mistõttu detailplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust. Täpsem uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse käigus. Detailplaneeringu materjalid on leitavad Haljala valla kodulehel detailplaneeringute rubriigis.