« Tagasi

Võsu sadamalaienduse ja Õiekobara maaüksuse detailplaneeringute avalik väljapanek ja arutelu

Võsu Sadama laienduse detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 21.10.2020 otsusega nr 161 võeti vastu Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse täpsustamine ning täiendava ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele ja vajalikule taristule ning keskkonnakaitseliste meetmete lahendamine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 16.11.2020 kuni 30.11.2020 Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6 tööaegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 11.12.2020 kell 12.00 vallamajas, II korruse saalis.

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka Haljala valla kodulehel (www.haljala.ee – Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringud – Menetluses olevad detailplaneeringud – Võsu sadama laienduse DP): https://www.haljala.ee/vosu-sadama-laienduse-dp

 

Vanamõisa küla Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 9.10.2019 korraldusega nr 540 algatatud Haljala valla Vanamõisa küla Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 16.11.2020 kuni 1.12.2020 Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6 ja valla teenuskeskuses Haljalas, Rakvere mnt 3 tööaegadel. Detailplaneeringu materjalid on leitavad ka Haljala valla kodulehel ehitus ja planeerimis teemalehel menetluses olevate detailplaneeringute rubriigis [https://www.haljala.ee/vanamoisa-kula-oiekobara]

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 7.12.2020 kell 11.00 teenuskeskuses Haljalas, Rakvere mnt 3.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust esitades selle kirjalikult e-kirjana haljala@haljala.ee või tavapostina aadressil Mere tn 6, Võsu alevik 45501 Lääne-Virumaa.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsutee asukoha määramine. Detailplaneeringuala suurus on ca 1,7 hektarit.