Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemine valla 2020.aasta eelarvest

Haljala vallavalitsus ootab 15.septembriks taotlusi kogukondade omaalgatusliku tegevuse, vallaelanike koostöö, kultuuri-, spordi-, keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, ühistegevuse ja vaba aja võimaluste mitmekesistamiseks.

Toetust antakse:

1) tegevustoetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele taotleja põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
2) ühekordse toetusena mittetulundus- ja äriühingutele, sihtasutustele, seltsingutele ja üksikisikutele Haljala valla elanikele suunatud või elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks ja/või valla esindamiseks;
3) projektitoetusena mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja äriühingutele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.

Toetust saab taotleda Haljala valla territooriumil toimuvateks tegevusteks ja kasusaajateks peavad olema Haljala valla elanikud.

 

Toetuse saamiseks esitab taotleja Haljala Vallavalitsusele vormikohase taotluse, millele lisatakse eelarve ja muud nõutud dokumendid.

Enne taotlema asumist soovitame kindlasti läbi lugeda määrus „Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord" ja vaadata üle taotluste hindamismetoodika (määruse lisa 2).

Määrus koos lisadega kättesaadav valla kodulehel: https://www.haljala.ee/oigusaktid

 

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused esitab vallavalitsus hindamiseks hindamiskomisjonile, kes vastavalt hindamistulemustele koostab hiljemalt 15. detsembriks koondi toetuse saajatest.

Vormilise otsuse toetuse eraldamiseks või mitteeraldamiseks teeb vallavalitsus pärast valla eelarve kinnitamist.

Tegevustoetuse ja ühekordse toetuse saajaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul arvates otsuse langetamisest.

Projektitoetuse saajaga lepingut ei sõlmita, toetus makstakse taotleja arvelduskontole pärast taotleja poolt kaasrahastamise otsuse ja projekti täieliku eelarve esitamist vallavalitsuse korralduse alusel.

Küsimuste korral võtke ühendust kogukonna-ja arendusnõuniku Anneli Kivisaarega, tel 5251127 või e-mail: anneli.kivisaar@haljala.ee