« Tagasi

SELJA JÕE MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRJA MUUTMINE

Keskkonnaamet kavatseb muuta 2005. aastal kehtestatud Selja jõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja. Selleks on Keskkonnaamet ette valmistanud väljatöötamise kavatsuse, kus selgitatakse, kuidas on plaanis kaitseala piiri ja kaitsekorda (st lubatud ja keelatud tegevusi) muuta ning miks muudatused on vajalikud. Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda siinse teate allosas või paberkandjal Keskkonnaameti Rakvere kontoris (Kunderi 18) ning Halja Vallavalitsuses Võsul (Mere tn 6) ja Haljalas (Rakvere mnt 3).

Selja jõe maastikukaitseala pindala on 642,9 ha, millest Selja jõgi moodustab u 24 ha. Kaitseala piiri on plaanis vähesel määral muuta, misjärel hakkab kaitseala pindala olema 640,4 ha. Kaitsealast arvatakse välja piiril olevad kohalikud teed ning sellised äärealadel olevad õue- ja põllumaad, mida praegu kaitseala piir lõikab ja mis ei moodusta maastikuga ühtset tervikut. Muudatused on vajalikud, et kaitsealas asuksid looduslikult väärtuslikumad alad ning et piir oleks looduses paremini jälgitav. Olulisem plaanitav muudatus puudutab piiranguvööndis jõeäärsete lammimetsade raiet. Looduskaitseliselt kõige väärtuslikemates lammimetsades on kavas uuendusraied keelata, teha saab kujundusraiet. Sellest saab täpsemalt lugeda väljatöötamise kavatsuse peatükis 3.1.

Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ning kutsub aktiivselt osalema Selja jõe maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamises. Põhjendatud parandusettepanekud ja vastuväited kavandatavate muudatuste kohta tuleb saata kirjalikult Keskkonnaameti Rakvere kontori aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307 või info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 28. märtsil 2019. a. Väljatöötamise kavatsuses kirjeldatud kavandatavate muudatuste tutvustamine ja avalik arutelu toimub 3. aprillil 2019. a kell 15.00 Karepa rahvamajas.

Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on oluline.