ÜVK arendamise kava 2013-2024

12.03.18

Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 - 2024 
(Kinnitatud Vihula Vallavolikogu 15.08.2013 määrusega nr 77)

Eraldiseisvad lisad:

4.3 Veeanalüüside tulemused
4.3.1 - Vee analüüs - Käsmu kalmistu veevõtukoht
4.3-2 - Vee analüüs - Vergi Raamatukogu
4.3.3 - Vee analüüs - Vihula Kauplus
4.3.4 - Vee analüüs - Võsu, Pargi tn 13 puurkaev
4.3.5 - Vee analüüs - Võsu vallamaja
4.3.6 - Heitvee analüüs - Võsu
4.3.7 - Heitvee analüüs - Võsu, Vihula, Vergi
4.3.8 - Vee analüüs - Võsu Kooli Võsupere lasteaiarühm  

4.4 Joonised
4.4.1 - VK-0 - Jooniste jaotus
4.4.2 - VK-1 - Võsu aleviku perspektiivne ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan. Lääneosa
4.4.3 - VK-2 - Võsu aleviku perspektiivne ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan. Lõunaosa
4.4.4 - VK-3 - Võsu aleviku perspektiivne ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan. Põhjaosa
4.4.5 - VK-4 - Käsmu küla perspektiivne ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan. Lõunaosa
4.4.6 - VK-5 - Käsmu küla perspektiivne ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan. Põjaosa
4.4.7 - VK-6 - Võsupere küla perspektiivne ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan.
4.4.8 - VK-7 - Vergi küla perspektiivne ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan.
4.4.9 - VK-8 - Vihula perspektiivne ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemide asendiplaan.
4.4.10 - VK-9 - Käsmu küla kanaliseerimise lahenduse alternatiivlahendus nr 2. Kanalisatsiooni survetorustiku asendiplaan  

Toimetaja: MADIS TÄNAVA