Valdade ühinemine

 

 Logod

15.12.2016 toimunud ühisel volikogu istungil kinnitasid Haljala Vallavolikogu oma otsusega nr 180 ja Vihula Vallavolikogu oma otsusega 158 Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu koos lisadega

15. 12 2016 sõlmitud ühinemislepingut on muudetud Haljala Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 219 ja Vihula Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 198

Ühinemisleping

Ühinemislepingu lisad:

Lisa 1 – ühinemislepingu seletuskiri

Lisa 2 – uue omavalitsusüksuse kaart

Lisa 3 – Haljala valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 4 – Vihula valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 5 -  Ühinemistoetusest kavandatavate investeeringute finantseerimise 

 

Ühinemisleping koos lisadega (otsuse lisa nr 1)

Otsuse lisad: 2, 3 ja 4