Vanamõisa küla, Õiekobara DP

15.10.19
Haljala valla Vanamõisa küla Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu algatamise korraldus 9. oktoober 2019 nr 540
 

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.

Planeeringuala

Lähtetingimused

 

Toimetaja: KULDAR PÄRN