Võsu alevik Kooli tn 1 DP

4.03.21

Võsu aleviku Kooli 1 detailplaneering algatati Haljala Vallavalitsuse 13.05.2020 korraldusega nr 178.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Haljala vallas Võsu alevikus Kooli tn 1 maaüksusele ehitusõiguse ja hoonestusala täiendav määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha täpsustamine. Samuti on detailplaneeringu eesmärk tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumilise terviklahenduse leidmine Võsu kooli põhikooli hoonele ja lasteaia osale.

 

Haljala Vallavalitsuse 13.05.2020 korraldus nr 178

Lähteülesanne

Planeeringuala

Keskkonnamõjude eelhinnang

Keskkonnamõjude hindamise mittealgatamise otsuse EELNÕU

Haljala Vallavalitsuse 25.02.2021 korraldus nr 97 "Haljala valla Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmine"

 

 

Toimetaja: KENT KERNER