Võsu aleviku Kooli tn 1 detailplaneeringu avalik väljapanek

8.09.21

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse § 135 lg-le 6 ja 7 teada, et Haljala valla Võsu aleviku Kooli tn 1 detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse Haljala vallavalitsuses (aadress Mere tn 6, Võsu alevik) ja Haljala teenuskeskuses (aadress Rakvere mnt 3, Haljala alevik) ajavahemikus 23.08.2021- 05.09.2021 vallavalitsuse ja teenuskeskuse lahtiolekuajal. Detailplaneeringu materjalid on leitavad ka Haljala valla kodulehel ehituse ja planeerimine teemalehel menetluses olevate detailplaneeringute rubriigis.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust esitades selle kirjalikult e-kirjana haljala@haljala.ee või tavapostina aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, 45301 Lääne-Virumaa. Haljala valla Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneering on vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule Haljala Vallavalitsuse 04.08.2021 korraldusega nr 394. Detailplaneering hõlmab Võsu alevikus Kooli tn 1 maaüksust (katastritunnusega 92201:003:1541, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa, pindalaga 8895 m2 ) ning osaliselt ümbritsevaid tänavaid. Planeeringuala suuruseks on u 0,9 ha. Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu koostamine on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu eesmärk on Haljala vallas Võsu alevikus Kooli tn 1 maaüksusele ehitusõiguse ja hoonestusala täiendav määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha täpsustamine. Samuti on detailplaneeringu eesmärk tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumilise terviklahenduse leidmine Võsu kooli põhikooli hoonele ja lasteaia osale. Detailplaneeringuga seatakse ehitusõigus olemasoleva koolihoone laiendamiseks ja olemasoleva väärusliku hooneosa säilitamiseks. Hiljem juurde ehitatud hoonetiib on kavas lammutada. Arvestades Võsu alevikus Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu eesmärki ja sisu ei ole ette näha oluliste negatiivsete keskkonnamõjude avaldumist.

 

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub juhul kui detailplaneeringu kohta on esitatud kirjalikke ettepanekuid. Sel juhul teatatakse avalik arutelu aeg ja koht kaasatud isikutele ja asutustele eraldi teatega.

Toimetaja: KENT KERNER

Võsu alevik Kooli tn 1 DP

8.10.21

Võsu aleviku Kooli 1 detailplaneering algatati Haljala Vallavalitsuse 13.05.2020 korraldusega nr 178.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Haljala vallas Võsu alevikus Kooli tn 1 maaüksusele ehitusõiguse ja hoonestusala täiendav määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha täpsustamine. Samuti on detailplaneeringu eesmärk tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumilise terviklahenduse leidmine Võsu kooli põhikooli hoonele ja lasteaia osale.

 

Haljala Vallavalitsuse 13.05.2020 korraldus nr 178

Lähteülesanne

Planeeringuala

Keskkonnamõjude eelhinnang

Keskkonnamõjude hindamise mittealgatamise otsuse EELNÕU

Haljala Vallavalitsuse 25.02.2021 korraldus nr 97 "Haljala valla Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmine"

Detailplaneeringu kooskõlastamiseks esitamine (Päästeamet)

 

Toimetaja: KENT KERNER