Võsu aleviku Lõuna tn 4 ja 6 mü DP

28.11.18

Võsu alevikus Lõuna tn 4 ja Lõuna tn 6 maaüksustele (katastritunnustega 92201:002:0730 ja 92201:002:0521) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 10.10.2017 korraldusega nr 467 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga planeeringuala kinnistute liitmine, piiride korrastamine, ehitusõiguse ja servituutide seadmine. Planeeringuala suurus on 5869 m2.

Detailplaneering
Sihtotstarbed
Seletuskiri

Toimetaja: KATRIN KIVI