Võsu alevik Mere tn 3 DP

27.12.17

Võsu aleviku Mere tn 3 kinnistule (katastritunnus 92201:001:1330) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 10.05.2011 korraldusega nr 159 detailplaneeringu (DP) koostamine.

DP eesmärk on ehitusõiguse määramine hooldekodu rajamiseks, taristu lahendamine, looduskaitseliste abinõude määramine.

DP lähteseisukohtade ja planeeringulahenduse eskiiside tutvustamine ning avalik arutelu toimub

08.mail 2013 algusega kell 14:00 Vihula vallamajas, Mere tn 6, Võsul.

DP asendiplaan

DP joonis

DP seletuskiri

Toimetaja: MADIS TÄNAVA