Võsu alevik Metsa tn 27 DP

27.12.17

Võsu aleviku Metsa tn 27 kinnistule (katastritunnus 92201:002:0590) ja lähiümbrusele on Vihula vallavalitsuse korraldusega nr 1072, 30.10.2012 algatatud detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus ca 0,63 ha.

DP eesmärk on ehitusõiguse määramine ühepereelamule ja abihoonetele, tehnovõrkude lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine.

 

DP asendiplaan

DP detailplaan

DP tehnovõrgud, sihtotstarbed

DP seletuskiri

Metsa 27 hoonete eskiisid

 

DP on vastu võetud vallavalitsuse 22.12.2014 korraldusega nr 503

Toimetaja: MADIS TÄNAVA