Võsu sadama laienduse DP

26.03.19

Võsu sadama, Võsu aleviku Piiri tn 6 maaüksusele (katastritunnus 88701:001:0334, 1,48 ha, tootmismaa) on algatatud Vihula Vallavolikogu 09.04.2015 otsusega nr 72 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga ehitusõiguse täpsustamine ning täiendava ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele ja vajalikule taristule ning  keskkonnakaitseliste meetmete lahendamine.

 

Asendiplaan

DP asukohaskeem

DP lähteplaan

DP põhijoonis

DP tehnovõrgud

DP seletuskiri

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Kooskõlastused

Toimetaja: KATRIN KIVI