Võsu aleviku Laine tn 13 DP

27.12.17

Võsu aleviku Laine tn 13 kinnistule (katastritunnus 92201:001:0060) ja lähiümbrusele on algatatud Vihula Vallavalitsuse  11.09.2012 korraldusega nr 888  detailplaneeringu koostamine.

Planeerimise eesmärk on kinnistu jagamine, ehitusõiguse seadmine (elamud ja abihooned) taristu lahendamine, looduskaitsealaste abinõude ning vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Planeeringuala suurus on ca 0,4 ha.

DP lähteseisukohtade ja eskiiside tutvustamise ning avalik arutelu toimb vallamajas, Mere tn 6, Võsul 29.novembril 2012 algusega kell 13.00.

Asendiplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri

DP trassid ja sihtotstarbed

Vaade 1

Vaade 2

Toimetaja: MADIS TÄNAVA