Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegia

21.10.22

Haljala Vallavolikogu kinnitas 18. oktoobril 2022 Haljala valla arengukava aastateks 2023-2038 ja eelarvestrateegia aastateks 2023-2026.

Kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava on seaduse alusel vallavolikogu kehtestatud arengudokument, mis on suunatud kohaliku omavalitsuse poolt hallatava territooriumi tasakaalustatud pikaajalise arengu ja heaolu arendamisele. Uue Haljala valla arengukava koostamisega kehtestati valla arendamise eelistused, strateegilised arengusuunad ja eesmärgid. Haljala valla eelarvestrateegia 2023—2026 on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukavaga seotud strateegiline dokument.

Arengukava on aluseks Haljala valla eelarvestrateegia ja eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel. Haljala valla arengukavast lähtutakse valdkondlike ja Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste arengudokumentide koostamisel.

Haljala valla arengukava on koostatud aastateks 2023-2038. Vallavalitsuse hinnangul võimaldab valitud ajaperiood valla arengu kavandamisel lähtuda pikemaajalisest vaatest ning arvestada tegevustes Eesti riigi strateegilisi sihte aastani 2035.

Kuna Haljala vallas on vajalikke tegevusi palju rohkem, kui selleks on lähiaastatel reaalseid rahalisi võimalusi, siis on valla arenguprioriteetide elluviimiseks vaja kaasata lisaressursse, koostades selleks projektitaotlusi ja tehes koostööd partneritega, et tagada oluliste tegevuste elluviimine.

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise käigus viidi läbi mitmeid arutelusid, mille kaudu koguti sisendeid valla arendustegevuse eesmärkide ja nende täitmiseks vajalikeks tegevuste määratlemiseks. Esimene kaasamiskoosolek toimus Haljalas juulis ja teine arenguseminari vormis augustis. Nende käigus arutati analüüsi käigus tekkinud materjale, koguti sisendeid visiooni, eesmärkide ja tegevuste tarvis. Töömaterjalid olid saadetud vallavolikogu liikmetele ja volikogu komisjonidele, külavanematele ja kandikogudele, seltside esindajatele ettepanekute ja täienduste tegemiseks. Saadud sisendid arutati läbi ja nende põhjalt tehti muudatused dokumendis.

Arengukava koostajad tänavad kõiki, kes panustasid oma aega ja esitasid ettepanekuid Haljala valla tuleviku läbimõtestamiseks ning selleks vajalike investeeringute kokkuleppimiseks.

 

Haljala valla arengukava 2023-2038 ja eelarvestrateegia 2023-2026 ning valla profiil on leitavad Riigi Teatajast.
Toimetaja: KENT KERNER