Haljala valla arengukava 2021-2030

6.11.20

Haljala valla arengukava koostamise eesmärk on määratleda valla arenguvisioon ja strateegilised eesmärgid, vajalikud tegevused ning ressursid eesmärkide saavutamiseks lähtudes Haljala valla sotsiaalmajanduslikust hetkeolukorrast, prognoosidest, seadustega nõutud ning muudest kehtestatud arengudokumentidest ja valla rahalistest võimalustest.

Haljala valla arengukavaga aastateks 2021-2030 saab tutvuda Riigi Teatajas.

 

Haljala valla arengukava 2021-2030 ja Haljala valla teehoiu kava 2020-2024 eelnõude menetlus

Haljala valla arengukava 2021-2030 menetlus:

Haljala Vallavalitsus esitas arengukava eelnõu volikogule 31.07.2020.

Volikogu esitatud arengukava avalikule arutelule 18.08.2020 

Avaliku arutelu protokollid:  VÕSU  HALJALA

Vallavalitus vaatas 30.09.2020 läbi ja andis oma seisukohad ja kommentaarid arengukava avalikustamiselt laekunud ettepanekutele ning esitas volikogule kinnitamiseks:

Haljala valla 2020-2030 arengukava koos Haljala valla lähteolukorra analüüsiga.

 

Keskkonna- , maa - ja planeeringute komisjon tegi 6, oktoobril 2020 (protokoll  nr 35) ettepaneku kajastada arengukava teksti osas ja tuua tegevuskavasse Tatruse sise- ja välilasketiiru rajamine märkega 2021+

Vallavalitsus nõustus keskkonna- , maa - ja planeeringute komisjoni ettepanekuga ja esitas volikogule kinnitamiseks: 

Määruse eelnõu

Haljala valla 2021-2030 arengukava

Lähteolukorra analüüs

Ettepanekute koond (vallavalitsuse seisukohtadega)

 

Haljala valla teehoiu kava 2020-2024 menetlus:

Haljala Vallavalitus esitas teehoiukava volikogu komisjonidele menetlemiseks 10.06.2020

16.06.2020. esitas Haljala Vallavolikogu teehoiukava avalikule väljapanekule ja kandikogudele menetlemiseks 

 

Haljala valla teehoiu kava 2020-2024 osas avalikul arutelul tehtud ettepanekud

 

Avalikul arutelul tehtud ettepanekutest lähtuvalt otsustas vallavalitus täiendada teehoiu kava avalike platside, parklate, väljakute ja kergliiklusteede ja kõnniteedega ning esitab volikogule kinnitamiseks teehoiu kava uues redaktsioonid (eelnõu hetkel koostamisel).

 

Haljala valla teehoiu kava 2020-2024 kaardirakendusega saab tutvuda SIIN

Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegia

2.10.20

Haljala valla arengukava 2019-2030 ja eelarvestrateegia 2020-2023

Eelarvestrateegia on valla arengukavaga seotud iseseisev dokument. 

Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Haljala valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

Arengukava ja eelarvestrateegia menetlemine:

Vallavavalitsuse 21. augusti 2019 istungil tutvustati vallavalitsuse liikmetele eelarvestrateegia lähtekohti. Eelarvestrateegia lähtekohti arutati ka volikogu 21. augusti 2019 istungil nr 27 (väljavõte protokollist nr 27 ja Lisa). Eelnevalt oli käsitlenud lähtekoht ka eelarve- ja majanduskomisjon oma 16. augusti 2019 koosolekul nr 20.

Vallavalitsus suunas oma 28. augusti istungil nr 39 eelarvestrateegia eelnõu ja arengukava muutmise eelnõu menetlemiseks volikogu komisjonidele.

Vallavalitsus kiitis eelarvestrateegia eelnõu heaks oma 4.09.2019 istungil nr 40 ja esitas selle volikogule menetlemiseks.

Väljavõtted komisjonide koosolekute protokollidest:

Haridus- ja noorsookomisjoni 2.09.2019 koosoleku protokoll nr 19

Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni 3.09.2019 koosoleku protokoll nr 22

Kogukonnakomisjoni 4.09.2019 koosoleku protokoll nr 18

Kultuuri- ja spordikomisjoni 5.09.2019 koosoleku protokoll nr 21

Sotsiaalkomisjoni 9.09.2019 koosoleku protokoll nr 17

Eelarve- ja majanduskomisjoni 10.09.2019 koosoleku protokoll nr 21

Vallavalitsus vaatas oma 12.09.2019 istungil nr 41 üle volikogu komisjonide poolt esitatud arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekud ja suunas eelnõud volikogule menetlemiseks.

Volikogu 17.09.2019 istungil nr 28 kinnitati eelarvestrateegia ja arengukava eelnõude I lugemine ja suunati eelnõud avalikule väljapanekule.

Avalikustamisperiood kestis 19.septembrist kuni 3. oktoobrini 2019.

Avalikustamisele suunatud eelnõud:

Kultuuri- ja spordikomisjoni 8.10.2019 koosolekul nr 22 ning eelarve- ja majanduskomisjoni 8.10.2019 koosolekul nr 22 arutavad komisjonide esitatud ettepanekuid.

Laekunud ettepanekute osas kujundas vallavalitsus oma 9.10.2019 istungil nr 45 (Lisa) seisukohad ja esitab need volikogule menetlemiseks.

Kogukonnakomisjon kujundab oma seisukoha 9.10.2019 koosolekul nr 19 ja sotsiaalkomisjon 14.10.2019 koosolekul nr 18.

Volikogu 15.10.2019 istungil nr 29 kinnitati arengukava ja eelarvestrateegia II lugemine.

Vallavalitsuse 23.10.2019 istungil nr 47 esitati Haljala valla 2018-2030 arengukava muutmise eelnõu ja Haljala valla 2019-2030 eelarvestrateegia eelnõu uued terviktekstid vallavolikogule kinnitamiseks.

Volikogu 19.10.2019 istungil nr 30 jäid nii arengukava kui eelarvestrateegia kinnitamata, kuna hääletamisel ei saavutatud koosseisu poolthäälte enamust.

Valla arengukava muutmine ja valla eelarvestrateegia kinnitati volikogu 7.11.2019 istungil nr 31.

Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

8.10.19

Eelarvestrateegia on valla arengukavaga seotud iseseisev dokument. 

Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Haljala valla eelarve koostamisel, vallale kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.

Dokumentidega on võimalik tutvuda Haljala valla veebilehel www.haljala.ee,  Haljala vallavalitsuse kantseleis Mere tn 6 Võsul või Haljala teenusekeskuses aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik. 

Avalikustamisperiood kestab 19.septembrist kuni 3. oktoobrini 2019.

Avalikustamisperioodi jooksul, kuni 3. oktoobrini, on kõigil õigus teha ettepanekuid arengukava ja eelarvestrateegia muutmiseks.

Ettepanekuid saab esitada Haljala vallavalitsusele, Mere tn 6 Võsul, Haljala teenusekeskuses aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik või või e-posti aadressil haljala@haljala.ee.

Avalikustamisele suunatud eelnõud: