Haljala valla arengukava ja eelarvestrateegia

20.03.24

Haljala Vallavolikogu kinnitas 26. septembril 2023 Haljala valla arengukava aastateks 2023-2038 (koos muudatusega alates 01.01.2024) ja eelarvestrateegia aastateks 2024-2027.

Kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava on seaduse alusel vallavolikogu kehtestatud arengudokument, mis on suunatud kohaliku omavalitsuse poolt hallatava territooriumi tasakaalustatud pikaajalise arengu ja heaolu arendamisele. Uue Haljala valla arengukava koostamisega kehtestati valla arendamise eelistused, strateegilised arengusuunad ja eesmärgid. Haljala valla eelarvestrateegia 2024—2027 on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukavaga seotud strateegiline dokument.

Arengukava on aluseks Haljala valla eelarvestrateegia ja eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel. Haljala valla arengukavast lähtutakse valdkondlike ja Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste arengudokumentide koostamisel.

Haljala valla arengukava on koostatud aastateks 2023-2038. Vallavalitsuse hinnangul võimaldab valitud ajaperiood valla arengu kavandamisel lähtuda pikemaajalisest vaatest ning arvestada tegevustes Eesti riigi strateegilisi sihte aastani 2035.

Kuna Haljala vallas on vajalikke tegevusi palju rohkem, kui selleks on lähiaastatel reaalseid rahalisi võimalusi, siis on valla arenguprioriteetide elluviimiseks vaja kaasata lisaressursse, koostades selleks projektitaotlusi ja tehes koostööd partneritega, et tagada oluliste tegevuste elluviimine.

Arengukava koostajad tänavad kõiki, kes panustasid oma aega ja esitasid ettepanekuid Haljala valla tuleviku läbimõtestamiseks ning selleks vajalike investeeringute kokkuleppimiseks.

 

Haljala valla arengukava 2023-2038 ja eelarvestrateegia 2024-2027 ning valla profiil on leitavad Riigi Teatajast.

 

2023. aastal arengudokumentidele tehtud ettepanekute tagasisidega saab tutvuda siin.

Toimetaja: KENT KERNER