Avalikul väljapanekul detailplaneeringud

23.11.23

Eisma külas Maasika kinnistu detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Haljala Vallavalitsus teatab vastavalt PlanS § 82 lõikele 1 ja PlanS § 83 lõikele 1, et korraldab Eisma külas Maasika kinnistu detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu.

Detailplaneeringu eelnõu materjalidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 07.12.2023-07.01.2024 Haljala valla veebilehel https://www.haljala.ee/algatatud-detailplaneeringud ning paberkandjal Haljala Vallavalitsuses (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald) ja Võsu teenuskeskuses (Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald) asutuste lahtiolekuaegadel. Detailplaneeringule saab esitada arvamusi kirjalikult kuni 07.01.2024 aadressil haljala@haljala.ee või Haljala Vallavalitsus, Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald 45301. Detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 17. jaanuaril 2024 kell 16.00 Haljala Vallavalitsuses (Tallinna mnt 13, Haljala alevik). Veebi teel arutelul osalemise soovist palun anda teada aadressil haljala@haljala.ee.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Maasika kinnistu kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine põhihoonete ja abihoonete (sh kaupluse) ehitamiseks, kruntide sihtotstarbe muutmine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine ning kitsenduste ja servituutide seadmine. Detailplaneeringuga määratakse kruntidele pos 1, pos 2 ja pos 3 ehitusõigus ühe kuni 8,0 m kõrguse põhihoone ja ühe kuni 6,0 m kõrguse abihoone rajamiseks. Ehitisealune pind põhihoonetel on kuni 200 m2 ja abihoonetel kuni 100 m2. Juurdepääs planeeritavatele kruntidele on kavandatud Rannalaine teelt. Planeeringuala suurus on 8126 m2.

Detailplaneeringu lahendus on vastuolus kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga, kuna tehakse ettepanek vähendada elamukrundi suurust, mis üldplaneeringu kohaselt ei või olla väiksem kui 0,5 hektarit. Samuti muutub üldplaneeringus maakasutuse juhtotstarbeta ala elamumaa ning äri- ja teenindusettevõtte maa maakasutuse juhtotstarbega aladeks.

Toimetaja: KENT KERNER