Algatatud detailplaneeringud

6.06.24
DETAILPLANEERINGUTE OTSING: Konkreetse detailplaneeringu otsimisel soovitame kasutada otsingufunktsiooni. Klahvikombinatsioon Ctrl+F avavad otsingurea, kuhu tuleb sisestada otsitava küla või kinnistu nimi.
Selgituseks: tekstis on detailplaneeringu lühendina kasutatud tähti DP. 

Eisma küla Andrese

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 77 lõikele 5 teada, et Haljala Vallavolikogu 20.12.2022 otsusega nr 74 on algatatud Eisma külas Andrese maaüksuse (88703:002:2162) Vihula valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine ühe elamu ja kuni nelja abihoone ehitamiseks, määrata vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukohad, seada kitsendused ja vajalikud servituudid. Detailplaneeringu peamised ülesanded on toodud PlanS § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12 ja 21. Loetelu võib detailplaneeringu menetluse jooksul muutuda või täieneda. Detailplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Eisma küla Maasika

Haljala Vallavolikogu 21.12.2021 otsusega nr 18 algatati Eisma külas Maasika kinnistu detailplaneering. Algatatud detailplaneering teeb üldplaneeringusse ettepaneku vähendada elamukrundi suurust, mis kehtiva Vihula valla üldplaneeringu kohaselt ei või olla väiksem kui 0,5 ha. Planeeringuala suurus on 8126 m2.

Maasika kinnistu detailplaneeringuga soovitakse kinnistu jagada kolmeks ca 2708 m2 suurusega kruntideks: krunt 1 sihtotstarbega ärimaa 50% ja elamumaa 50%, krundid 2 ja 3 elamumaa sihtotstarbega 100%. Krunt 1-le soovitakse ehitusõiguse määramist kahe põhihoone ja kahe abihoone ehitamiseks, kruntidele 2 ja 3 ühe põhihoone ja kahe abihoone ehitamiseks. Hoonete ehitisalune pind põhihoonetel ca 150 m2 ja abihoonetel ca 80 m2. Kruntidele juurdepääs on planeeritud Rannalaine teelt. Detailplaneeringuga lahendatavad ülesanded on PlanS § 126 lg 1 p-des 1-9, 11-12, 17 ja 20.

Üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest. Täpsem uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse jooksul.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Eisma küla Kivimere

Haljala Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 6 alusel, et Haljala Vallavalitsuse 15.12.2022 korraldusega nr 450 on algatatud Eisma külas Kivimere maaüksuse (88701:001:0474) detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on ca 1,0 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus ühe elamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks, määrata vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukoht, seada kitsendused ja servituudid ning lahendada juurdepääs. Detailplaneeringu peamised ülesanded on toodud PlanS § 126 lõike 1 punktides 1-10, 11-12, ja 21. Loetelu võib detailplaneeringu menetluse jooksul muutuda või täieneda. Võimalike uuringute vajadus selgub menetluse käigus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Eisma küla Kunnari-Madise

Haljala Vallavalitsuse 08.12.2022 korraldusega nr 431 algatati Eisma külas Kunnari-Madise kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kunnari-Madise kinnistust moodustada umbes 4000 m2 suurune krunt, millele määrata ehitusõigus elamu ja kahe abihoone ehitamiseks, määrata vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukohad, seada kitsendused ja vajalikud servituudid. Juurdepääs planeeringualale on planeeritud Rannalaine teelt. Detailplaneeringu peamised ülesanded on toodud planeerimisseaduse (PlanS) § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12 ja 21.

Detailplaneeringu menetluses ei viida läbi eraldi KSH eelhindamist KSH menetluse algatamise üle otsustamiseks, kuid detailplaneeringu koostamisel tuleb hinnata planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Täpsem uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Eisma küla Nõmmemaage

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 26.05.2021 korraldusega nr 255 algatati Haljala vallas Eisma külas Nõmmemaage maaüksuse (registriosa nr 5337450, katastritunnus 88703:002:0017) detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva maaüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, Nõmmemaage maaüksuse kruntimine 4 (neljaks) eraldi krundiks, millest igaühe suurus vähemalt 2000 m2 , et rajada sinna tulevikus 4 (neli) suvilat-elumaja koos ühe abihoonega, kruntidele hoonestusõiguse määramine, tehnovõrkude ja liikluskorralduse lahenduste näitamine ning potentsiaalsete kitsenduste ja servituutide vajaduste näitamine. Juurdepääs hoonestusalale on võimalik tagada maaüksusega piirnevalt külateelt, mis on mitme eraomaniku valduses. Algatatav detailplaneeringu koostamine on üldplaneeringu kohane. Planeeringuala suurus on ca 9033 m2. Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetlemise käigus.

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 26.05.2021 korraldust nr 255 „Haljala vallas Eisma külas Nõmmemaage maaüksuse detailplaneeringu algatamine" muudeti Haljala Vallavalitsuse 07.07.2021 korraldusega nr 359.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Eisma küla Valteri

Vihula Vallavalitsuse 15.06.2016 korraldusega nr 247 algatati Eisma külas Valteri kinnistu (katastritunnus 88703:002:0005) detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine, juurdepääsu tagamine. Planeeringuala suurus on ca 5,8 ha.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Haljala alevik Tallinna mnt 42 ja Kulli

Haljala Vallavalitsuse 06.12.2023 korraldusega nr 460 algatati Haljala alevikus Tallinna mnt 42 ja Kulli kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,5 hektarit. Detailplaneeringu koostamine on kooskõlas kehtiva Haljala valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine uue hoone püstitamiseks Kulli kinnistule ning olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33% või uue hoone püstitamiseks Tallinna mnt 42 kinnistule, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste võimalike asukohtade määramine kruntidel ning servituutide seadmise vajaduse ja kitsenduste määramine. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele soovitakse kruntidele ehitada autoremonditöökoda ja laohoonet. Detailplaneeringu koostamisel lahendatavad ülesanded on toodud PlanS § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12, 17 ja 21-22. Ülesannete loetelu võib detailplaneeringu koostamise menetluse jooksul muutuda või täieneda.

Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, kontaktvööndi analüüs ning planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hinnang.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Haljala alevik Pondri tee 1

Haljala Vallavalitsuse 24.08.2023 korraldusega nr 275 algatati Haljala alevikus Pondri tee 1 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1,6 hektarit. Detailplaneeringu koostamine on kooskõlas kehtiva Haljala valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste võimalike asukohtade määramine krundil ning servituutide seadmise vajaduse ja kitsenduste määramine. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele soovitakse krundile nelja hoonet (ühte elamut ja kolme abihoonet). Detailplaneeringu koostamisel lahendatavad ülesanded on toodud PlanS § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12, 17 ja 21-22. Ülesannete loetelu võib detailplaneeringu koostamise menetluse jooksul muutuda või täieneda.

Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, kontaktvööndi analüüs ning planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hinnang. 

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Karepa küla Raamatukogu

Haljala Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 128 lg-le 6, et Haljala Vallavalitsuse 22.12.2021 korraldusega nr 683 on algatatud Haljala vallas Karepa külas Raamatukogu kinnistu (katastritunnus 88703:003:0028) detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on 10317 m2.

Raamatukogu kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks (ligikaudsed suurused 2520 m2, 2748 m2, 2522 m2, 2495 m2), hoonestusõiguse, tehnovõrkude ja liikluskorralduse määramine, kitsenduste ja servituutide määramine.
Planeeringu käigus on vajalik koostada topo-geodeetiline uuring ja KSH  eelhinnang, planeeringu
menetluse käigus võib selguda täpsem uuringute vajadus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Koolimäe küla Sepa

Koolimäe küla Sepa kinnistule (katastritunnus 88703:001:1730) on Vihula Vallavalitsuse 3. mai 2011 korraldusega nr 149 algatatud detailplaneeringu koostamine.

Planeeritava ala suurus on 2,49 ha. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine ja taristu lahendamine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Laane tee 4 ja 6

Käsmu külas Laane tee 4 (92201:014:1342) ja Laane tee 6 (92201:014:0077) maaüksustele algatati Vihula Vallavolikogu 24.11.2016 otsusega nr 153 valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on kalmistu laienduse lahendamine, krundi hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, kinnistute katastripiiride muutmine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Neeme tee 5, Neeme tee 5b, Neeme tee 24b ja Allika põik 2

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavolikogu 21.05.2024 otsusega nr 125 algatati Käsmu külas Neeme tee 5, Neeme tee 5b, Neeme tee 24b ja Allika põik 2 maaüksuste detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on ca 2,2 hektarit.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks ca 2000 m2 suurustel kruntidel, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste võimalike asukohtade määramine kruntidel ning servituutide seadmise vajaduste ja kitsenduste määramine. Detailplaneeringu koostamisel lahendatavad ülesanded on toodud PlanS § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12, 17 ja 21-22. Ülesannete loetelu võib detailplaneeringu koostamise menetluse jooksul muutuda või täieneda.

Vihula valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala äri- ja teenindusettevõtete maa ning elamumaa maakasutuse juhtotstarbega alal, tiheasustusalal, miljööväärtuslikul hoonestusalal, I klassi väärtusliku maastiku alal ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Kuna planeeringuala jääb kehtiva üldplaneeringu kohaselt vähem kui 51% ulatuses elamumaa maakasutuse juhtotstarbega maa-alale, siis on Neeme tee 5, Neeme tee 5b, Neeme tee 24b ja Allika põik 2 maaüksuste puhul tegemist kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Kavandatavad elamukrundid sobituvad olemasoleva elamupiirkonna vahele.

Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, kontaktvööndi analüüs, keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ning planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hinnang. Detailplaneeringu menetlemisel koostatakse planeeringu lähteseisukohad ja küsitakse nende osas seisukohti detailplaneeringu koostamise osapooltelt.

Detailplaneeringu algatamise otsusega saab tutvuda SIIN.

Käsmu küla Neeme tee 46

Käsmu küla Neeme tee 46 kinnistule (katastritunnus 92201:014:0800, elamumaa, 0,25 ha) ja lähiümbrusele on algatatud Vihula Vallavalitsuse 17.09.2013 korraldusega nr 361 detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk: uute hoonete (elamu) ehitusõiguse ulatuse ja kinnistu jagamise võimaluse väljaselgitamine ning võimalusel ehitusõiguse määramine ja kinnistu kaheks jagamise lahendamine, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu sadam

Haljala Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 77 lg 6 alusel, et Haljala Vallavolikogu 29.06.2021 otsusega nr 185 algatati üldplaneeringut muutva Käsmu sadama detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Käsmu sadama detailplaneering hõlmab Käsmu küla Merekooli tn 5 (katastritunnus 92201:014:0108, pindala 1874 m2 ), Merekooli tn 5a (katastritunnus 19101:001:0128, pindala 244 m2 ) maaüksuseid, osaliselt Merekooli tänavat (katastritunnus 19101:001:0151), lähiümbrust ja merekallast. Planeeringuala suurus on 2,4 ha, millest maismaa ca 0,8 ha ja mereala ca 1,6 ha. Juurdepääs planeeritavale alale toimub Neeme tee (Haljala- Käsmu tee) ja Merekooli tn kaudu. Planeeritavale alale jääb Merekooli tänav. Alale on võimalik läheneda ka mere poolt, kasutades rannas olemasolevaid paadisildu.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele, hoonetele ja taristule, kruntide moodustamine ja ümberkruntimine, sihtotstarbe muutmine ja määramine, sadamaakvatooriumi ettepaneku tegemine, kitsenduste, servituutide ja keskkonnakaitseliste ning muinsuskaitseliste tingimuste määramine, aadresside ja juurdepääsu määramine. Sadama arendamise vajadus tuleneb Käsmu külas sadamateenuse pakkumise arendamise vajadusest.

Otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Haljala vallamajas (Mere tn 6, Võsu alevik) ja Haljala teenuskeskuses (Rakvere mnt 3, Haljala alevik).

Haljala Vallavalitsus annab teada, et 21.09.2021 muutis Haljala Vallavolikogu otsusega nr 199 Haljala Vallavolikogu 29.06.2021 otsust nr 185 " Üldplaneeringut muutva Käsmu sadama detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". Otsusele nr 185 lisatud planeeringuala ulatus oli arvestatud ekslikult väiksemana, mistõttu planeeringuala ulatust suurendatakse ja planeeringualasse arvestatakse osaliselt ka Merekooli tn 3 (katastritunnus 92201:014:0043) kinnistu (163 m2). Otsusega nr 199 täiendati planeeringu lähteseisukohti Rahandusministeeriumi ettepanekutega ning muudeti planeeringuala piire.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Ranna tee 23

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 11.05.2023 korraldusega nr 143 algatati Käsmu külas Ranna tee 23 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1575 m2. Detailplaneeringu koostamine ei ole vastuolus kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine olemasolevate hoonete laiendamiseks üle 33% ja võimalusel uue hoone püstitamiseks, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste võimaliku asukoha määramine krundil ning servituutide seadmise vajaduse ja kitsenduste määramine. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele soovitakse krundile ehitada nelja hoonet (kahte elamut ja kahte abihoonet).

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Lobi küla Vanahoone

Lobi küla Vanahoone maaüksusele (88703:001:1260; ca 0,9 ha) on algatatud Vihula vallavalitsuse 19. oktoobri 2010 korraldusega nr 436 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine, piirimuutuse ettepaneku tegemine, tehnovõrkude lahendamine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Mustoja küla Nurga

Nurga maaüksusele (88703:002:1030) Mustoja külas on algatatud Vihula Vallavalitsuse 09.01.2007 korraldusega nr 11 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, ehitusõiguse täpsustamine ja seadmine, kruntide juurdepääsude lahendamine, kujade määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

Mustoja küla Uustalu

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 08.09.2021 korraldusega nr 459 algatati Haljala vallas Mustoja külas Uustalu maaüksuse (katastritunnus 88703:002:2060, registriosa nr 1049831) detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse ulatuse ja maaüksuse jagamise võimaluse väljaselgitamine, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine. Seada kitsendused ja servituudid.

Mustoja külas kehtib Vihula Vallavolikogu poolt 13.08.2003 kehtestatud Vihula valla üldplaneering. Algatatav detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Uustalu maaüksus asub Lahemaa rahvuspargis Lahemaa piiranguvööndis, Natura 2000 linnualal ja loodusalal, osaliselt ranna- või kalda piiranguvööndis. Detailplaneeringu koostamisel, mis eeldatavalt avaldab Natura 2000 võrgustiku alale mõju tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest (PlanS § 124 lg 6).

Täpsem uuringute vajadus selgub planeerimise käigus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Pedassaare küla Kamariku

Pedassaare külas Kamariku maaüksusele (katastritunnus 88703:001:0027) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 18.10.2016 korraldusega nr 383 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga planeeringuala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Sakussaare küla Nõmme

Sakussaare külas Nõmme maaüksusele (katastritunnus 88701:002:0621) on Vihula Vallavalitsuse 18.08.2016 korraldusega nr 315 algatatud detailplaneeringu koostamine  eesmärgiga kruntideks jaotamine, kruntide  ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Toolse küla Kõrtsi, Niiduääre ja Kanarbiku

Haljala Vallavalitsus algatas 30.06.2021 korraldusega nr 340 Haljala vallas Toolse külas Kõrtsi, Niiduääre ja Kanarbiku maaüksuste detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kanarbiku maaüksuse jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Kanarbiku maaüksusest tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine, lõunapoolsele planeeritavale krundile ühe elamu ja kahe abihoone ehitamiseks (krundi suurus ca 13138 m2 ) ning põhjapoolsele krundile ühe suvila ehitamiseks (krundi suurus ca 11125 m2 ). Vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja vajalike servituutide seadmine. Vajadusel ranna või kalda ehituskeeluvööndi vähendamine, teeservituudi seadmine. Kõrtsi maaüksusel on olemas vana kõrtsi vundament, millele ehitusõigust ei taotleta, planeeritavad hooned jääksid ehituskeeluvööndist välja. Planeeringuala pindala on ca 4 ha. Maaüksuseid läbib olemasolev tee, servituudi seadmise küsimus lahendatakse detailplaneeringuga.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Toolse küla Laagri

Haljala Vallavalitsuse 15.06.2023 korraldusega nr 208 algatati Toolse külas Laagri kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on ca 18 222 m2. Detailplaneeringu koostamine ei ole vastuolus kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine uue majutus- ja saunahoone püstitamiseks Toolse Puhkeküla territooriumile, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste võimaliku asukoha määramine krundil ning servituutide seadmise vajaduse ja kitsenduste määramine. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele kavandatakse majutushoone kõrguseks kuni 4 m ja saunahoone kõrguseks kuni 15,6 m maapinnast. Saunahoone katusele soovitakse ehitada vaateplatvorm. Puhkeküla territooriumil paiknevad mitmed olemasolevad ehitised.

Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, kontaktvööndi analüüs, keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hinnang.

Detailplaneeringu koostamisel lahendatavad ülesanded on toodud planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12, 17 ja 21-22. Ülesannete loetelu võib detailplaneeringu koostamise menetluse jooksul muutuda või täieneda.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vainupea küla Metsaääre ja Kasteheina

Haljala Vallavalitsus teatab,  et algatas 17.11.2021 korraldusega nr 617 Haljala vallas Vainupea külas Metsaääre ja Kasteheina maaüksuste detailplaneeringu koostamise. Metsaääre maaüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa suurusega 2561 m2, Kasteheina maaüksuse sihtotstarve on 100% elamumaa suurusega 2530 m2 . Vainupea külas kehtib Vihula Vallavolikogu poolt 13.08.2003 kehtestatud Vihula valla üldplaneering, mille kohaselt nii Metsaääre kui ka Kasteheina maaüksused jäävad detailplaneeringu koostamise kohustusega, miljööväärtuslikule ja väärtuslikule alale.

Metsaääre ja Kasteheina maaüksuste detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuste liitmine üheks põllumajandusliku tootmisehitise maa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse määramine kuni nelja hoone ehitamiseks, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja vajalike servituutide seadmine. Juurdepääsu tee on planeeritud vastavalt Kasteheina maaüksuse 2014. aasta detailplaneeringule, st Kunda metskond 1 maaüksust läbivalt metsateelt. Detailplaneering vastab üldplaneeringule.
Vajalik koostada topo-geodeetiline uuring ja eelhinnang,  planeeringu menetluse käigus võib selguda täpsem uuringute vajadus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vainupea küla Männiku

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõikele 6 teada, et Haljala Vallavalitsuse 05.01.2023 korraldusega nr 4 on algatatud detailplaneeringu koostamine Vainupea külas Männiku kinnistul (katastritunnus 88703:002:1373).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks ning tehnovõrkude rajamiseks. Detailplaneeringu peamised ülesanded on toodud PlanS § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12, 15, 17 ja 21-22. Loetelu võib detailplaneeringu menetluse jooksul muutuda või täieneda. Planeeringuala suurus on ca 0,2 ha.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik, kuid detailplaneeringu koostamisel tuleb hinnata planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Täpsem uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vainupea küla Põrgupõhja

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 23.05.2024 korraldusega nr 90 algatati Vainupea külas Põrgupõhja kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on 5825 m2. Detailplaneeringu koostamine on kooskõlas kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste võimalike asukohtade määramine krundil ning servituutide seadmise vajaduse ja kitsenduste määramine. Vastavalt detailplaneeringu algatamise taotlusele soovitakse krundile nelja hoonet (ühte elamut ja kuni kolme abihoonet). Detailplaneeringu koostamisel lahendatavad ülesanded on toodud PlanS § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12, 17 ja 21-22. Ülesannete loetelu võib detailplaneeringu koostamise menetluse jooksul muutuda või täieneda.

Vihula Vallavolikogu 13.08.2003 määrusega nr 19 kehtestatud Vihula valla üldplaneeringu kohaselt asub Põrgupõhja kinnistu elamumaa maakasutuse juhtotstarbega alal, detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, miljööväärtuslikul hoonestusalal ja I klassi väärtusliku maastiku alal.

Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, kontaktvööndi analüüs ning planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hinnang.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vainupea küla Vaigu ja Tipu

Haljala Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 128 lg-le 6, et Haljala Vallavalitsuse 22.12.2021 korraldusega nr 682 on algatatud Haljala vallas Vainupea külas Vaigu (katastritunnus 88703:002:2390) ja Tipu (katastritunnus 88703:002:0170) kinnistute detailplaneeringu koostamine.

Vaigu ja Tipu kinnistute detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine, vajalike tehnovõrkude – ja rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja vajalike servituutide seadmine. Planeeringuala pindala on ca 1,3 ha. Detailplaneering vastab üldplaneeringule.

Planeeringu menetluse käigus selgub täpsem uuringute vajadus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vergi küla Tüllikese

Vergi küla Tüllikese kinnistule (katastritunnus 88703:001:0212) ja lähiümbrusele on algatatud Vihula Vallavolikogu otsusega 21. mai 2015 nr 77 detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on ca 0,5 ha.

Planeeringu eesmärgiks on kinnistu ümberkruntimine, elamumaa krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonetele, tee aluse maa liitmine Tihase tee teemaaga.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu aleviku keskväljak

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Lootuse tn 1

Võsu aleviku Lootuse tn 1 (katastritunnusega 92201:001:0054) on algatatud Haljala Vallavolikogu 18.06.2019 otsusega nr 105 kehtivat Vihula valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on muuta kinnistu maakasutuse sihtotstarbe ärimaast elamumaaks, määrata kinnistutele hoonestusala ning ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete (kokku 3 hoonet) ehitamiseks ning tehnovõrkude rajamiseks.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Liiva tn 23

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõikele 6 teada, et Haljala Vallavalitsuse 05.01.2023 korraldusega nr 3 on algatatud detailplaneeringu koostamine Võsu alevikus Liiva tn 23 kinnistul (92201:003:0022).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone laiendamiseks. Detailplaneeringu peamised ülesanded on toodud PlanS § 126 lõike 1 punktides 1-10, 11-12 ja 21. Loetelu võib detailplaneeringu menetluse jooksul muutuda või täieneda. Planeeringuala suurus on ca 0,2 ha.

Planeeringuala jääb Natura 2000 loodus- ja linnualale, mistõttu detailplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust. Täpsem uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Luha tn 2

Haljala Vallavolikogu algatas 18.10.2022 otsusega nr 64 Haljala vallas Võsu alevikus Luha tn 2 (katastritunnus 92201:003:0580) kinnistul detailplaneeringu koostamise. Planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine ridaelamu/korterelamu ehitamiseks, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja vajalike servituutide seadmine. Loetelu võib detailplaneeringu menetluse jooksul muutuda või täieneda.

Detailplaneering on Vihula valla üldplaneeringut muutev, sest teeb ettepaneku üldplaneeringus määratud ärimaa juhtotstarbe muutmiseks elamumaaks. Detailplaneeringu koostamisel tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Mere tn 3

Võsu aleviku Mere tn 3 kinnistule (katastritunnus 92201:001:1330) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 10.05.2011 korraldusega nr 159 detailplaneeringu (DP) koostamine.

DP eesmärk on ehitusõiguse määramine hooldekodu rajamiseks, taristu lahendamine, looduskaitseliste abinõude määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Mere tn 16

Võsu aleviku Mere tn 16 maaüksusele (katastritunnus 92201:001:0012) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 27.12.2011 korraldusega nr 686 detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk: ehitusõiguse määramine ärihoonele ja elamule, maa sihtotstarbe osaline muutmine ärimaast elamumaaks, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Metsa tn 27

Võsu aleviku Metsa tn 27 kinnistule (katastritunnus 92201:002:0590) ja lähiümbrusele on Vihula vallavalitsuse korraldusega nr 1072, 30.10.2012 algatatud detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus ca 0,63 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ühepereelamule ja abihoonetele, tehnovõrkude lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Spordi põik 3

Haljala Vallavalitsus algatas 06.10.2021 korraldusega nr 519 Haljala vallas Võsu alevikus Spordi põik 3 (katastritunnus 92201:003:0034, registriosa nr 4932831)   maaüksusel detailplaneeringu koostamise. Spordi põik 3 maaüksus on elamumaa 100%, pindalaga 1722 m2 , millest metsamaa 250 m2 , õuemaa 656 m2 , muu maa 816 m2 . Asub Lahemaa rahvuspargis Lahemaa piiranguvööndis.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine ühe elamu ja kuni kahe abihoonete ehitamiseks, lahendatakse juurdepääsuteed ja liikluskorraldus, seatakse haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitselised põhimõtted, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning seadusest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatused. Juurdepääs krundile on Spordi põik tänavalt. Detailplaneering vastab üldplaneeringule.

Võimalike uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Spordi tn 9a

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 04.01.2024 korraldusega nr 2 algatati Võsu alevikus Spordi tn 9a kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on ca 902 m2. Detailplaneeringu koostamine on kooskõlas kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga.

Võsu alevikus Spordi tn 9a kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamu püstitamiseks, samuti juurdepääsu, tehnovõrkude ja -rajatiste võimaliku asukoha määramine krundil ning servituutide seadmise vajaduse ja kitsenduste määramine. Juurdepääsutee täpsem kulgemine planeeringualale selgitatakse välja planeerimismenetluse jooksul. Detailplaneeringu koostamisel lahendatavad ülesanded on toodud PlanS § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12, 17 ja 21-22. Ülesannete loetelu võib detailplaneeringu koostamise menetluse jooksul muutuda või täieneda.

Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, kontaktvööndi analüüs, keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ning planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hinnang.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Spordi tn 21a, Spordi tn 23 ja osaliselt Spordi tn 25

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 11.04.2024 korraldusega nr 60 algatati Võsu alevikus Spordi tn 21a, Spordi tn 23 ja osaliselt Spordi tn 25 maaüksuste detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on ca 3,6 hektarit. Detailplaneeringu koostamine on kooskõlas kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga.

Võsu alevikus Spordi tn 21a, Spordi tn 23 ja osaliselt Spordi tn 25 maaüksuste detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks vähemalt 1500 m2 suurustel kruntidel, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste võimalike asukohtade määramine kruntidel ning servituutide seadmise vajaduste ja kitsenduste määramine. Detailplaneeringu koostamisel lahendatavad ülesanded on toodud PlanS § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12, 17 ja 21-22. Ülesannete loetelu võib detailplaneeringu koostamise menetluse jooksul muutuda või täieneda.

Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, dendroloogiline hinnang, kontaktvööndi analüüs, keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang ning planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hinnang.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Reinometsa

Haljala Vallavalitsuse 20.10.2022 korraldusega nr 362 algatati Võsu alevikus Reinometsa maaüksusel (88701:001:1680) detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on ca 2,5 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste määramine, kitsenduste ja servituutide seadmine. 

Kavandatav tegevus jääb Natura 2000 võrgustiku alale. Detailplaneeringu koostamisel, mis eeldatavalt avaldab Natura 2000 võrgustiku alale mõju, tuleb anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Võsu rand 2

Osale Võsu rand 2 maaüksusele (92201:001:0063) on algatatud Vihula Vallavolikogu 19.08.2015 otsusega nr 87 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala  runtideks jaotamine, krundi hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.

Nimetatud planeeringuga kavandatakse Võsule vee- ja vabaajakeskust. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 3 ha, mis hõlmab endast ala kinnistul asetsevast parklast kuni mere piirini. Kavas on jaotada Võsu Rand 2 kinnistu kaheks eraldi kinnistuks, millest ühele on ettenähtud nimetatud vee- ja vabaajakeskus, teine jääb endiselt Võsu Rand 2 kinnistuks ning säilib olemasolev olukord. Kindlasti ei näe planeering ette Võsul ranna sulgemist või elamumaa tekitamist.

Võsule vee- ja vabaajakeskuse rajamise eesmärk on eelkõige suvitusperioodi pikendamine. Lisaväärtusena elavdab antud kompleks kogu ümbruskonda, tekitades juurde uusi töökohti ning pakkudes kohalikele, suvitajatele ja turistidele võimalust nautida veemõnusid aprillist oktoobrini. Planeeringu eestvedajaks ja finantseerijaks on Vihula Vallavalitsus, kelle omandisse ka antud kompleks jääb.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsupere küla Töökoja

Haljala Vallavalitsuse 25.08.2022 korraldusega nr 286 on algatatud Võsupere külas Töökoja kinnistu (katastritunnus 19101:001:0665) detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus Töökoja kinnistul kuni 12 m kõrge ja 2500 m2 suuruse ehitusaluse pinnaga laohoone püstitamiseks. Planeeritava ala suurus on ca 0,9 ha. Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik, kuid detailplaneeringu koostamisel tuleb hinnata planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Võimalike uuringute vajadus selgub edasise menetluse käigus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Toimetaja: KENT KERNER