Hoone püstitamine

Hooned ehitisealuse pindalaga 20-60 m2 ja kõrgusega kuni 5 m

Kui soovitakse püstitada hoonet, mille ehitisealune pindala on 20–60 m² ja kõrgus kuni 5 m (kuur, garaaž, panipaik, varjualune vms), on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja -projekt. Ehitusteatis on riigilõivuvaba ning ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministeeriumi ehitusprojekti nõuete määrusele.

Sisekliima tagamiseta hoone/varjualuse püstitamise ehitusprojekti osad ja dokumentatsioon:

Tiitelleht:

 • objekti aadress,
 • soovitud tegevus,
 • ehitusprojekti koostaja nimi ja allkiri,
 • kinnistuomaniku/taotleja nimi ja allkiri,
 • projekti koostamise kuupäev.

Sisukord ja jooniste loetelu

Seletuskiri:

 • hoone asukohakirjeldus,
 • juurdepääsud,
 • kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde kirjeldus.

Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot. Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev ning lehed nummerdada.

Hoone asukohaga asendiplaan:

 • hoone mõõdud ja kaugused krundipiiridest ja teistest hoonetest (ka naaberkrundi hoonetest); projekteeritav hoone tuleb siduda geodeetilise süsteemiga nii plaaniliselt kui kõrguslikult;
 • asendiplaanil näidata olemasolevad ja kavandatavat hoonet teenindavate tehnosüsteemide trassid koos kujadega;
 • vajadusel näidata katendid, haljastus, piirdeaiad ja juurdepääsude asukohad.

Asendiplaan peab peab uusehitise ja ehitusalust pinda suurendavate juurdeehitiste projektide puhul olema topo-geodeetilisel alusplaanile täpsusastmega 1:500.

Vajalikud joonised:

Näiteks korruste põhiplaanid, lõige ja vaated. Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud ning jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.

Nõusolek:

Kõigi kinnistu kaasomanike nõusolekud või korteriühistu volitatud esindaja nõusolek.

Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

Hooned ehitisealune pindalaga üle 60 m2 ja/või kõrgusega üle 5 m

Kui soovitakse püstitada hoonet, mille ehitisealune pindala on üle 60 m² ja kõrgus üle 5 m, on vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusloa taotlus ja -projekt. Ehitusloa kohustusliku hoone või rajatise ehitusprojekti koostamiseks tuleb võtta aluseks detailplaneering või selle koostamise kohustuse puudumise korral projekteerimistingimused.

Kogu ehitusloa või ehitusteatise ja ehitusprojekti dokumentatsioon tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult riiklikku ehitisregistrisse.

 

Kontakt ja lisainformatsioon

Tiit Jõgi

ehitusspetsialist

tel 509 8813

e-post tiit.jogi@haljala.ee