Haljala Vallavalitsus ootab ettepanekuid 2019. aasta kaasava eelarve rakendamiseks

21.01.19

Haljala Vallavalitsus korraldab 7. jaanuarist kuni 10. veebruarini ettepanekute ja ideede kogumise 2019. aasta kaasava eelarve rakendamise jaoks.

Eelarve suurus on 10 000 eurot.

Arvesse lähevad vallaga seotud avalikku hüve pakkuvad objektid,  millest ei teki ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve rakendamise eesmärgiks on viia ellu mõni uus idee või leida lahendus olulisele valupunktile vallas.

Hindamisel arvestatakse kasusaajate hulka, mõju avalikule ruumile, originaalsust, kogukonna kaasamist ja koostöö soosimist.

Teoks tehakse rahvalt enim hääli saanud ettepanek või ettepanekud, kui nende realiseerimine mahub kaasava eelarve summa piiresse.

ETTEPANEKU ESITAMINE:

Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane isik. Ettepanekud esitatakse ajavahemikul 7.01-10.02.2019 paberkandjal aadressil Mere tn 6, 45501 Võsu alevik või e-postiga aadressile haljala@haljala.ee.

Ettepanek peab sisaldama:

  1. esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
  2. kirjeldust, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu, eesmärki ja olulisust Haljala valla jaoks;
  3. sihtrühma, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu, ürituse korral hinnangulist sihtrühma suurust või eeldatavat osalejate arvu.
  4. hinnangulist maksumust;
  5. muud olulist infot (teostamise eeldatavat ajakava ja kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

ETTEPANEKUTE VORM

 

ETTEPANEKUTE HINDAMINE:

Ettepanekuid analüüsib ja hindab vallavalitsuse ametnikest koosnev komisjon järgmiste kriteeriumite alusel:

 1) esitatud ettepaneku originaalsus;

 2) esitatud ettepaneku realiseerimisest kasu saajate hulk;

 3) esitatud ettepaneku teostatavus (ettepanek peab olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul ja teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele).

Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ettepanekud avaldatakse muuhulgas valla veebilehel ja facebooki-i lehel ning pannakse rahvahääletusele.

 

HÄÄLETAMINE: toimub 1.-14. aprill 2019.

Hääletada saab vähemalt 16-aastane Haljala valla elanik paberkandjal vallamajas ja valla raamatukogudes, (esitades isikut tõendava dokumendi) ning elektrooniliselt ID kaardiga Haljala valla kodulehel.

Hääletamise tulemused ja realiseerimisele kuuluv(ad) ettepanek(ud) avaldatakse valla infolehes „Haljala Valla Sõnumid", valla veebilehel ja valla facebooki lehel.

 

ETTEPANEKU TEOSTAMINE

Realiseerimisele kuulub üks või mitu enam hääli saanud ettepanekut, mille maksumus kokku ei ületa 10 000 eurot. Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse ja realiseerimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab vallavalitsus.

 

ETTEPANEKUTE VORM

Haljala Vallavolikogu võttis 20.10.2015.a vastu määruse nr 45 "Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves"

Toimetaja: KATRIN KIVI