Kehtestatud detailplaneeringud

9.02.24
DETAILPLANEERINGUTE OTSING: Konkreetse detailplaneeringu otsimisel soovitame kasutada otsingufunktsiooni. Klahvikombinatsioon Ctrl+F avavad otsingurea, kuhu tuleb sisestada otsitava küla või kinnistu nimi.
Selgituseks: tekstis on detailplaneeringu lühendina kasutatud tähti DP. 

Altja küla Uus-Otsa

Altja küla Uus-Otsa maaüksusele (88703:001:2290; 0,25 ha) algatati Vihula Vallavalitsuse 5. oktoobri 2010 korraldusega nr 426 detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ehitusõiguse seadmine elamule ja abihoonetele.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula vallavalitsuse 10.05.2011 korraldusega nr 161 ja kehtestatud Vihula Vallavolikogu 13.10.2011 otsusega nr 116.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Eisma küla Eisma sadam

Eisma sadama maaüksusele (88703:002:2480) ja osaliselt Uuskõrtsi maaüksusele algatati Vihula Vallavalitsuse  22. juuni 2010 korraldusega nr 289 detailplaneeringu koostamine. Taotlejaks oli OÜ PT Consols.

Planeeringuala suurus on 3,1 ha. Planeering hõlmab Eisma sadamat. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse saamine nii sadamarajatiste rajamiseks kui ka tugiteenuseid pakkuvate hoonete ehitamiseks; liikluskorralduse, tehnosüsteemide, keskkonnakaitse lahendamine, vajadusel kitsenduste ja piirangute seadmine; maaüksuste piiride muutmine (vt lisatud joonis) ning tootmismaa sihtotstarbe osaline muutmine ärimaaks.

Planeeringuala on tulenevalt valla üldplaneeringust sadam, keskkonnamõju strateegilist hindamist läbi viia vaja ei ole - üldplaneeringut ei muudeta.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 03.11.2011 otsusega nr 128.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Eisma küla Hansumetsa

Eisma küla Hansumetsa kinnistule (katastritunnus 88703:002:1632) algatati Vihula Vallavalitsuse 15. septembri 2011 korraldusega nr 319 detailplaneeringu koostamine.

Eesmärgiks on sihtotstarbe muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine ja taristu lahendamine.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula vallavalitsuse 04.01.2012 korraldusega nr 4. Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 538.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Eisma küla Liivakünka

Eisma küla Liivakünka maaüksusele (88703:002:1331) on algatatud Vihula Vallavolikogu 12.05.2011 otsusega nr 102 üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu (DP) koostamine

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamine, maaüksuse sihtotstarbe osaline muutmine elamumaast ärimaaks, ehitusõiguse seadmine turismitalu rajamiseks, parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, looduskaitsealaste abinõude ning vajalike piirangute määramine.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 11.10.2011 korraldusega nr 474 ja kehtestatud Vihula Vallavolikogu 08.12.2011 otsusega nr 135.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Eisma küla Liivamäe

Eisma küla Liivamäe kinnistule (88703:002:0722) algatati Vihula Vallavalitsuse korraldusega 4. november 2014 nr 433 detailplaneering. Kinnistu suurus on 0,56 ha, planeeringuga ei kavandatud üldplaneeringu muutmist.

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamu ning abihoonete rajamiseks. Planeeringu käigus lahendatakse liikluskorraldus, tehnovõrgud, määratakse kitsendused ja looduskaitselised piirangud.

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 11.12.2019 korraldusega nr 665.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Eisma küla Sarapuu

Haljala Vallavalitsuse 30.03.2023 korraldusega nr 107 kehtestati Eisma külas Sarapuu kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus kahele uuele hoonele, mille kasutusotstarbed on suvila, aiamaja ja abihoone. Uus hoonestus ehitatakse olemasoleva suvila asemele, mis ei ole ehitisregistrisse kantud ja asub endise lauda asukohas. Säilitatakse olemasolev vana taluhoone, kelder, puukuur, lammutatakse endise lauda asemele rajatud suvila. Suurim lubatud ehitisealune pind on 500 m2, krundile kavandatakse 1 põhihoonet suurima kõrgusega 8 m ja 4 abihoonet suurima kõrgusega 6 m. Planeeringuala suurus on ca 2,59 hektarit. Planeeritav tegevus on  kooskõlas kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga. Planeeritavate tegevuste realiseerimisel ei ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimeste tervist, kultuuripärandit või vara.

Detailplaneeringu koostas maastikuarhitektuuri magistrikraadi omav Triin Kask ettevõttest Ruumi Grupp OÜ.

Planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda Haljala Vallavalitsuses, Haljala valla veebilehel kehtestatud detailplaneeringute rubriigis ja riiklikus planeeringute andmekogus PLANK.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Eisma küla Sulevi

Haljala Vallavolikogu algatas 21.08.2019 otsusega nr 112 detailplaneeringu koostamise Eisma külas Sulevi (katastritunnusega 88703:002:0066), osaliselt Eisma sadama (katastritunnusega 88701:001:028) ja Eisma tee (katastritunnusega 88701:001:0956) maaüksustele. Planeering teeb ettepaneku kehtiva Vihula valla üldplaneeringu muutmiseks ranna- või kalda ehituskeeluvööndi vähendamise osas spordiväljaku rajamiseks vajalikus mahus nimetatud maaüksustel.

Detailplaneering võeti vastu ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine jäeti algatamata Haljala Vallavolikogu 28. jaanuar 2020 nr 133 otsusega.

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavolikogu 15.09.2020 otsusega nr 156.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Haljala alevik Sõstra tn 2 maaüksus ja lähiala

Haljala Vallavalitsuse 09.08.2017 korraldusega nr 137 kehtestati Haljala alevikus Sõstra tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering.

Planeeringu eesmärgiks on ca 7600 m2 maa-ala jagamine elamukruntideks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. 

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Haljala alevik Kooli tn 1a

Haljala Vallavalitsuse 23.03.2023 korraldusega nr 101 kehtestati Haljala alevikus Kooli tn 1a kinnistu detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on 1580 m2. Planeeringu eesmärgiks on määrata Kooli tn 1a krundile ehitusõigus üksikelamu/kaksikelamu või ridaelamu ehitamiseks (hoonete suurim ehitusalune pind on 316 m2 ja täisehituse protsent 20). Samuti määratakse hoonestusala, tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimalikud asukohad, ehitiste ehituslikud ja kujunduslikud tingimused, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted.

Planeeringu dokumentidega on võimalik tutvuda Haljala Vallavalitsuses, Haljala valla kodulehel kehtestatud detailplaneeringute rubriigis ja riiklikus planeeringute andmekogus PLANK.

Detailplaneeringu koostaja on Kati Soonvald (LandComposition OÜ), magistritunnistuse nr MD 000627 ja väljaandja Eesti Maaülikool.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasneb eeldatavasti positiivne majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline mõju. Mõju looduskeskkonnale ei tohiks ületada keskkonna vastupanuvõimet. Planeering on kooskõlas kehtiva Haljala valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Kakuvälja küla Kadaka

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 57.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Karepa küla Piilkonnamaja

Karepa küla Karepa Piilkonnamaja maaüksusele (88703:003:0247) algatati Vihula Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 274 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse saamine elamu ja abihoonele, tehnosüsteemide lahendamine.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 19.01.2010 korraldusega nr 30.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 1. veebruar – 15. veebruar 2010 Vihula vallamajas Võsul Mere tn 6 ja Karepa raamatukogus, tööaegadel.

Avaliku väljapaneku käigus laekusid vastuväited ehitusõiguse seadmise ettepaneku kohta. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 10.03.2010 Karepa Rahvamajas. Vastuväited esitanud isikud jäid oma seisukohtade juurde, vallavalitsus suunas planeeringu vastavalt planeerimisseadusele maavanema järelevalvesse.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 17. juuni 2010 otsusega nr 66.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Karepa küla Kaarepi

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 01.02.2024 korraldusega nr 16 kehtestati Karepa külas Kaarepi kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse ulatuse ja maaüksuse jagamise võimaluse väljaselgitamine, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste võimaliku asukoha määramine krundil ning servituutide seadmise vajaduse ja kitsenduste määramine. Detailplaneeringuga määratakse krundile pos 1 ehitusõigus ühe kuni 8,0 m kõrguse elamu, ühe kuni 8,0 m kõrguse suvemaja ja ühe kuni 6,0 m kõrguse abihoone, mille suurim lubatud ehitisealune pind krundil kokku on 250 m2. Lubatud on vajadusel rajada ka üks alla 20 m2 ehitisealuse pinnaga ehitis. Samuti planeeritakse läbi Peinari ja Kaarepi kinnistute uut juurdepääsuteed, millega kaasneb servituudi seadmise vajadus. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud mööda Neeme teed. Planeeritava maa-ala suurus on ca 2,1 ha, millest moodustatakse 3300 m2 suurune krunt pos 1. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju KeHJS § 22 mõistes.

Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Haljala Vallavalitsuses, Haljala valla veebilehel kehtestatud detailplaneeringute rubriigis ja riiklikus planeeringute andmekogus PLANK

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Karepa küla Karepa sadam

Karepa sadama (Karepa sadamaala, sadama ja lähiümbruse) üldplaneeringut muutev detailplaneering algatati Vihula Vallavolikogu 14.06.2012 otsusega nr 180.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele, vajalikule taristule ja juurdepääsudele ning keskkonnakaitseliste meetmete lahendamine, kruntide moodustamine ja sihtotstarvete määramine, sadamaakvatooriumi ettepaneku tegemine.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 18.04.2013 otsusega nr 209.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Karepa küla Rannamänni

Karepa Küla Rannamänni maaüksusele (88703:003:1105) algatati Vihula Vallavalitsuse 06.10.2009 korraldusega nr 742 detailplaneeringu koostamine.

Eesmärgiks on maaüksuse jagamine kruntideks, ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 27.01.2011 - 11.02.2011 vallamajas ja Karepa raamatukogus tööaegadel.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.05.2011 otsusega nr 103.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Karepa küla Metsatuka

Haljala Vallavalitsus algatas 27.10.2021 korraldusega nr 567 Haljala vallas Karepa külas Metsatuka maaüksusel detailplaneeringu koostamise. Metsatuka maaüksus on sihtotstarbega 100% maatulundusmaa, kus looduslikku rohumaad on 2897 m2, metsamaad 2016 m2 ja muud maad 105 m2 . Kogupindala on 5018 m2. Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 08.09.2022 korraldusega nr 304.

Antud maaüksus ja sellega piirnev Metsaniidu maaüksus on tekkinud varasema Metsarahu maaüksuse jagamise tulemusel, kus vallavalitsus nõustus jagamisega ilma detailplaneeringut koostamata ja selgitades omanikule, et tekkivate maaüksuste ehitusõiguse saamiseks võib olla vajalik detailplaneeringu koostamine. Karepa külas kehtib Vihula Vallavolikogu poolt 13.08.2003 kehtestatud Vihula valla üldplaneering, mille kohaselt Metsatuka maaüksus jääb väärtuslikule alale.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine maaüksusele ühe elamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks, krundi sihtotstarbe muutmine. Tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine ning kitsenduste ja servituutide seadmine. Planeeringuga lahendatakse juurdepääs. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Vajalik koostada topo-geodeetiline uuring, planeeringu menetluse käigus võib selguda täpsem uuringute vajadus.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Koljaku küla Ligedama

Koljaku küla Ligedama kinnistule (88703:001:0080, 19,5 ha) ja lähiümbrusele algatati Vihula vallavalitsuse 25.09.2012 korraldusega nr 921 detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärgid: ehitusõiguse määramine uute hoonete püstitamiseks, olemasolevate laiendamiseks, juurdepääsude, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

Detailplaneering kehtestati Vihula Vallavolikogu 16.04.2014 otsusega nr 43.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Kõldu küla Farmi

Planeeringuala hõlmab Haljala vallas Kõldu külas asuvat Farmi kinnistut (100% tootmismaa, kat. tunnus 19001:001:0277). Planeeringuala suurus on 12,03 ha. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on määrata Farmi kinnistule täiendav ehitusõigus robotlauda laiendamiseks ca 35% ulatuses ning teha üldplaneeringu muutmise ettepanek loomapidamishoone kuja vähendamiseks ja määrata sellest tulenevalt keskkonnatingimused.

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt määratakse Farmi kinnistule ehitusõigus loomapidamishoonete kompleksi laiendamiseks.

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega nr 140.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Kaskni

Käsmu külas Kaskni maaüksusele (katastritunnus 92201:014:0292) algatati Vihula Vallavalitsuse 18.08.2016 korraldusega nr 314 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga planeeringuala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 14.09.2017 otsusega nr 194.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Laane tee 21

Käsmu küla Laane tee 21 maaüksusele (92201:014:0045) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 18.01.2011 korraldusega nr 18 detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk: maa sihtotstarbe muutmine ja valla munitsipaalomandisse taotlemine; ehitusõiguse määramine Käsmu küla veevärgi tsentraalsele puurkaevule ning veetöötlusjaamale; liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula vallavalitsuse 22.06.2011 korraldusega nr 217 ja kehtestatud Vihula vallavolikogu 13.10.2011 otsusega nr 117.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Lainela

Käsmu külas, Lainela maaüksusele (katastritunnus 92201:014:0004) algatati Vihula Vallavalitsuse 25.04.2017 korraldusega nr 132 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala suurus on 2,7 ha. Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala 2-3 elamukrundiks jagamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning juurdepääsude, tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

Käsmu küla Lainela detailplaneering on kehtestatud Haljala Vallavalitsuse 20.09.2018 korraldusega nr 483.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Neeme tee 23

Käsmu külas Neeme tee 23 b kinnistule (katastritunnus 92201:014:0104) on Vihula Vallavalitsuse 12.04.2016 korraldusega nr 145 algatatud detailplaneeringu koostamine eesmärgiga krundi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

Vihula Vallavalitsuse 19.09.2017 korraldusega nr 431 muudeti detailplaneeringu planeeringuala. Planeeringualasse lisati Neeme tee 23 kinnistu (katastritunnus 92201:014:0103) ning detailplaneeringu nimetuseks määrati „Neeme tee 23 detailplaneering". Planeeringuala suurus on 2274 m2. Detailplaneeringu eesmärk on krundi ehitusõiguse, hoonestusala, tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

Haljala Vallavalitsus kehtestas detailplaneeringu 03.04.2019 korraldusega nr 177.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Neeme tee 24a

Käsmu külas Neeme tee 24a maaüksusele (katastritunnus 92201:014:0096) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 12.09.2017 korraldusega nr 418 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga planeeringuala ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine. Planeeringuala suurus on 1954 m2.

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 04.09.2019 korraldusega nr 476

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Neeme tee 34

Käsmu küla Neeme tee 34 maaüksusele  (92201:014:001; suurusega ca 4200 m²)  algatati Vihula Vallavalitsuse 20. mai 2008 korraldusega nr 526 detailplaneeringu koorstamine.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 09.12.2010 otsusega nr 89.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Neeme tee 38

Käsmu küla Neeme tee 38 maaüksusele (92201:014:0295; 0,2 ha) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 05.oktoobri 2010 korraldusega nr 427  detailplaneering.

Eesmärk on ehitusõiguse seadmine elamule.

Detailplaneering on vastu võetud vallavalitsuse 04.01.2012 korraldusega nr 3 .

Detailplaneeringu esmane tutvustamine toius vallamajas, Mere tn 6 Võsul, 01.02.2012, avalikustamine 02.02 - 17.02.2012 vallamajas ja Käsmu meremuuseumis ja avalik arutelu vallamajas 17.02.2012.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.04.2012 otsusega nr 165.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Neeme tee 70 ja 70A

Käsmu küla Neeme tee 70 ja 70a  mü-de DP on algatataud 31.03.2010 Lainela puhkeala ja lähiümbruse detailplaneeringu koosseisus; Vihula vallavalitsuse korraldusega 22. juuni 2011 nr 218 jätkatakse iseseisva menetlusega.

Planeeringu eesmärk on taristu ja hoonete ehitusõiguse määramine. Planeeringuala suurus ca 1,3 ha.

Detailplaneering on kehtestatud Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsusega nr 19.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Neeme tee 72, 74, 76 ja Põhja 11

Käsmu küla Neeme tee 72, 74, 76 ja Põhja 11 mü-de detailplaneering on algatatud 31.03.2010 Lainela puhkeala ja lähiümbruse detailplaneeringu koosseisus; vallavalitsuse korraldusega 22. juuni 2011 nr 218 jätkatakse iseseisva menetlusega.

Planeeringu eesmärk on olemasolevate kinnistute piiride korrigeerimine, taristu ja ehitusõiguse määramine - elamud ja abihooned. Planeeringuala suurus ca 1,3 ha.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula vallavalitsuse 25.10.2011 korraldusega nr 542 ja kehtestatud Vihula Vallavolikogu 14.06.2012 otsusega nr 177.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Põhja tn 7a

Käsmu küla Põhja tn 7a (katastritunnus 92201:014:0033) maaüksusele on algatatud Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsusega nr 17 Vihula valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone püstitamiseks, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine.

Detailplaneering on vastu võetud ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine on jäätud algatamata Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 nr 134 otsusega.

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavolikogu 20.08.2020 otsusega nr 152.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Põhja tn 11 ja 13

Käsmu küla Põhja tn 11 (92201:014:1464) ja Põhja tn 13 (92201:014:0027) maaüksustele on algatatud Vihula vallavalitsuse 27.05.2009 korraldusega nr 369 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse täpsustamine Põhja tn 11 ja ehitusõiguse määramine Põhja tn 13 maaüksusel elamule ja abihoone(te)le; parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula vallavalitsuse 17.05.2011 korraldusega nr 166 ja kehtestatud Vihula Vallavolikogu 13.10.2011 otsusega nr 118.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Põllu 14b, Suksu ja Kanarbiku

Käsmu küla Kanarbiku (92201:014:1391), Suksu (92201:014:1371) ja Põllu 14 b (92201:014:1381) kinnistutele on algatatud Vihula Vallavalitsuse 25.10.2011 korraldusega nr 541 detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on ca 3000 m², elamumaa.

Planeeringu eesmärk on kinnistute ümberjagamine kaheks, ehitusõiguse määramine elamutele, tehnovõrkude, kitsenduste ja liikluskorralduse lahendamine.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 23.08.2012 otsusega nr 188.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Ranna tee 13

Käsmu külas Ranna tee 13 maaüksusele (katastritunnus 92201:014:0281) on algatatud vallavalitsuse 8.03.2017 korraldusega nr 72 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga planeeringuala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

Haljala Vallavalitsus kehtestas detailplaneeringu 03.04.2019 korraldusega nr 176.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Ranna tee 25

Käsmu küla Ranna tee 25 (92201:014:0631, elamumaa, suurus 0,6 ha) kinnistule ja lähiümbrusele on algatatud Vihula Vallavalitsuse korraldusega nr 398, 14.10.2014 detailplaneering. Planeeringuga ei kavandata üldplaneeringu muutmist.

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamise väljaselgitamine ning võimalusel jagamine ning kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine ühepereelamutele ja abihoonetele, tehnovõrkude lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 14.04.2016 otsusega nr 118

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Ranniko/Laane tee 9a

Käsmu küla Ranniko/Laane tee 9a maaüksusele (92201:014:1401; suurus 0,45ha) on algatatud Vihula Vallavalitsuse  11.11.2008 korraldusega nr 1539 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu eesmärk: tehnovõrkude ja kommunikatsioonide lahendamine.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 11.02.2010 otsusega nr 48.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Salu 1b

Käsmu küla Salu 1b kinnistule (katastritunnus 92201:014:1173) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 31.08.2011 korraldusega nr 302 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamule ja kahele abihoonetele, taristu lahendamine.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 27.03.2012 korraldusega nr 135.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 10.05.2012 otsusega nr 172.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Lobi küla Lillemäe ja Tagametsa

Lobi küla Lillemäe ja Tagametsa (88703:001:0066; 88703:001:0370) maaüksustele on algatatud Vihula Vallavalitsuse 08.märtsi 2011 korraldusega nr 81 detailplaneering.

DP eesmärk on ehitusõiguse täpsustamine ja täiendava ehitusõiguse määramine (elamu ja abihooned) ning tehnovõrkude lahendamine.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 18.08.2011 otsusega nr 113.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Palmse küla Päikesevälja

Palmse külas Päikesevälja maaüksusele (katastritunnus 88701:002:0170) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 17.01.2017 korraldusega nr 20 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kruntideks jaotamine, kruntide  ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.

Vihula vallavalitsus võttis Palmse Päikesevälja mü planeeringu vastu 30. augustil 2017 korraldusega nr 392.

Palmse küla Päikesevälja DP on kehtestatud Haljala Vallavalitsuse 28.11.2018 korraldusega nr 601.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Rutja küla Kreesi

Rutja küla Kreesi kinnistu (katastritunnus 88703:003:0294) detailplaneering on algatatud Vihula Vallavalitsuse korraldusega nr 50, 23.01.2013.

Planeeringu eesmärgid: kinnistu sihtotstarbe määramine, ehitusõiguse määramine ühepereelamule ja abihoonetele, liikluskorralduse, tehnovõrkude, vajalike kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine.

Detailplaneering on vastu võetud vallavalitsuse 12.06.2013 korraldusega nr 253 ja kehtestatud Vihula Vallavolikogu 18.09.2013 otsusega nr 228.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Sakussaare küla Orumäe

Sakussaare küla, Orumäe kinnistule ja lähiümbrusele algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldav detailplaneering Vihula Vallavolikogu 11.06.2015 otsusega nr 81.

Eesmärk on selgitada välja ning võimalikus ulatuses määrata ehitusõigus õppe- ja treeningkeskuse hoonetele ning taristu rajamiseks lennunduse suunaga spordibaasile; juurdepääsude, keskkonnakaitseliste abinõude määramine ning kitsenduste ja piirangute määramine.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 200.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vainupea küla Kasteheina

Vainupea küla Kasteheina kinnistule (katastritunnus 88703:002:0128) ja lähiümbrusele on Vihula vallavalitsuse korraldusega nr 1071, 30.10.2012 algatatud detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus ca 1 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, elamukruntide moodustamine ning ehitusõiguse määramine ühepereelamutele ja abihoonetele, juurdepääsu lahendamine avalikult kasutatavalt teelt, tehnovõrkude lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine.

Detailplaneering on vastu võetud vallavalitsuse 13.08.2013 korraldusega nr 319 ja kehtestatud Vihula Vallavolikogu 16.01.2014 otsusega nr 28.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vainupea küla Kingu

Vainupea küla Kingu kinnistule (katastritunnus 88703:002:1200) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 17.01.2012 korraldusega nr 18 detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine ja sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse määramine kuni kolmele ühepereelamule ja abihoonele, taristu, vajalike kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine.

Planeeringu lähteseisukohtade tutvustamine, eskiiside tutvustamine ning sellele järgnev arutelu toimus 3. oktoobril 2012 kell 14.00 vallamajas.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 30.10.2012 korraldusega nr 1065.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 07.02.2013 otsusega nr 199.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vainupea küla Salme

Vainupea küla Salme kinnistu katastriüksusele 88703:002:0031 algatati Vihula Vallavalitsuse korraldusega 10.03.2015 nr 117 detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on 1,1 ha.

Planeeringu eesmärk on elamukruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele, taristu lahendamine.

Detailplaneering on vastu võetud vallavalitsuse 29.09.2015 korraldusega nr 372.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 10.03.2016 otsusega nr 112.

Detailplaneeringu kehtestamise otsus nr 112/10.03.2016 on tunnistatud kehtetuks Vihula Vallavolikogu 13.10.2016 otsusega nr 144.

Vihula Vallavalitsus viib läbi uuendatud menetluse alates Vihula Vallavalitsuse 29.09.2015 korralduse nr 372 „Vainupea küla Salme kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine" jõustumisele järgneva detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamisest.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 20.04.2017 otsusega nr 168.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vainupea küla Toominga

Vainupea küla, Toominga maaüksusele (katastritunnus 88703:002:0440) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 27.06.2017 korraldusega nr 213 detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on 1,5 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala kolmeks elamukrundiks jagamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

Detailplaneering võeti vastu Haljala Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 539. Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 20.01.2021 korraldusega nr 34.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vanamõisa küla Õiekobara

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 25.02.2021 korraldusega nr 96 kehtestati Haljala valla Vanamõisa küla Õiekobara maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsutee asukoha määramine. Detailplaneeringuala suurus on ca 1,7 hektarit.

Haljala valla Vanamõisa küla Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu algatamise korraldus 9. oktoober 2019 nr 540

Haljala valla Vanamõisa küla Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikule väljapanekule suunamise Haljala Vallavalitsuse 13.01.2021 korraldus nr 17.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vergi küla Mereranna

Vergi küla Mereranna maaüksusele (88703:001:2523) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 22.12.2009 korraldusega nr 927 detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneering on vastu võetud vallavalitsuse 31.03.2010 korraldusega nr 158.

Planeeringu avalik väljapanek toimus 15.-30.04 vallamajas ja Vergi raamatukogus.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.08.2010 otsusega nr 67.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vergi küla Pihlaka

Detailplaneering on kehtestatud Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsusega nr 18

Vergi küla Pihlaka kinnistule (katastritunnus  88703:001:0193, elamumaa, 0,65 ha) ja lähiümbrusele on Vihula Vallavalitsuse korraldusega 22. juuli 2014 nr 295 algatati detailplaneeringu koostamine.

Dp eesmärgiks on kinnistu kaheks jagamine ja kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine ühepereelamutele ja abihoonetele, tehnovõrkude lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vergi küla Pressi

Vergi küla Pressi maaüksusele  (88703:001:2323; ca 0,3 ha) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 04.03.2008 korraldusega nr 70.

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse seadmine elamule ja abihoonetele, liikluse, kitsenduste, piirangute määramine.

Detailplaneering on vastu võetud vallavalitsuse 22.06.2011 korraldusega nr 216.

Detailplaneering on kehtestatud vallavolikogu 13.10.2011 otsusega nr 119.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vergi küla Tihase tee 10

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 12.10.2023 korraldusega nr 343 kehtestati Vergi külas Tihase tee 10 maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tihase tee 10 maaüksusele hoonestusala määramine, planeeritavatele hoonetele ehitustingimuste seadmine, juurdepääsu, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringuga ei muudeta olemasoleva krundi piire, planeeritud hoonestusala paikneb väljaspool Läänemere ranna ehituskeeluvööndit. Detailplaneeringuga määratakse väikeelamumaa krundile ehitusõigus ühe kuni 7,5 m kõrguse elamu ja ühe kuni 5,5 m kõrguse abihoone rajamiseks, mille suurimad lubatud ehitisealused pinnad krundil kokku on 225 m2. Planeeringuala suurus on 3019 m2. Juurdepääs planeeringualale on tagatud avalikus kasutuses olevalt Tihase tee L2 teelt. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga.

Planeeringuga määratud tegevused võivad avaldada mõningast mõju pinnasele, loodusressursside kasutamisele, elurikkusele, välisõhu kvaliteedile, jäätmemajandusele, energiakasutusele ning teistele loodus- ja elukeskkonna aspektidele, kuid need on lokaalsed, minimaalse mõjuga, paljud lühiajalised ning ei oma seetõttu arvestatavat mõju. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju KeHJS § 22 mõistes.

Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Haljala Vallavalitsuses, Haljala valla veebilehel kehtestatud detailplaneeringute rubriigis ja riiklikus planeeringute andmekogus PLANK.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vergi küla Tülli II

Vergi küla Tülli II maaüksusele (88703:001:0240) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 31.03.2010 korraldusega nr 160 detailplaneeringu koostamine.

Eesmärgiks on maa sihtotstabe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, tehnosüsteemide lahendamine.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 26.04.2011 korraldusega nr 144.

DP on kehtestatud vallavolikogu 13.10.2011 otsusega nr 120.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vihula küla Mõisaoja

Vihula küla Mõisaoja maaüksusele (katastritunnus 88702:001:0277) on Haljala Vallavalitsuse 25.10.2018 korraldusega nr 538 algatatud detailplaneeringu koostamine eesmärgiga määrata ehitusõigus teisele elamule.

Eskiis

Mõisaoja detailplaneering võeti vastu ning keskkonnamõjude hindamine jäeti algatamata Haljala Vallavalitsuse 6.11.2019 korraldusega nr 591.

Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.11 kuni 10.12.2019 ja avalik arutelu 12.12.2019 Haljala vallamaja (Mere tn 6, Võsu alevik) II korruse saalis kell 11.00.

Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 25.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vihula küla Sikkani ja Ausliku

Vihula küla Sikkani (88702:001:1011) ja Ausliku (88702:001:1031) maaüksustele on algatatud vallavalitsuse 23.09.2008 korraldusega nr 1334 DP.

Maaüksuste suurus kokku 16 ha.

Eesmärk on ehitusõiguse määramine veiselauda ehitamiseks; liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, looduskaitsealaste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.

Detailplaneering on vastu võetud vallavalitsuse 20.10.2009 korraldusega nr 766.

Planeeringu avalik väljapanek toimus 09.11 - 23.11.2009 Vihula vallamajas Võsul Mere tn 6, tööaegadel ja avalik arutelu toimus 21.12.2009 algusega kell 17.30 Vihula Lasteaed-Algkoolis.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 58.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võhma küla Tillermanni ja osa Välja-Karjamaa

Võhma küla Tillermanni kinnistule (88701:001:0195) ja osale Välja –Karjamaa kinnistule (88701:001:0036)  on algatatud vallavalitsuse 26.05.2015 korraldusega nr 234 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu eesmärk: ehitusõiguse määramine veisefarmi ehitistele, parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, looduskaitsealaste kitsenduste ning vajalike piirangute ja servituutide määramine. Keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatata.

Vihula Vallavolikogu kehtestas detailplaneeringu 12.11.2015 otsusega nr 95.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Aasa tn 5

Võsu aleviku Aasa tn 5 (katastritunnus 92201:003:1280; 1200 m² ) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 07.oktoobri 2008  korraldusega nr 1380 detailplaneering.

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamule ja taristule.

Planeering on kehtestatud volikogu 08.12.2011 otsusega nr 134.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Aasa tn 12

Haljala Vallavalitsuse 09.08.2018.a korraldusega nr 403 algatati Võsu alevikus Aasa tänav 12 kinnistu detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad. Detailplaneeringu käigus koostatakse keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnang, mille käigus otsustatakse keskkonnamõjude strateegilise hindamise  vajalikkus.

Planeeritava ala suurus on 4653 m2 ja asub Võsu aleviku lõunapoolses osas Aasa tänava lõpus. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistuomanike soovist jagada kinnistu kaheks elamukrundiks, uutele kruntidele ehitusõiguse ning arhitektuursete ja ehituslike hoonestustingimuste määramine.

Algatatud detailplaneering vastab valla üldplaneeringule.

Võsu aleviku Aasa tn 12 kinnistu detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 04.09.2019 korraldusega nr 477.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Jaanioja 10

Võsu aleviku Jaanioja 10 maaüksusele (92201:003:0035; 0,7 ha) on algatatud vallavalitsuse 27.04.2010 korraldusega nr 206 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine, ehitusõiguse määramine.

Detailplaneering on kehtestatud volikogu 11.10.2012 otsusega nr 192.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Jaanioja tn 6

Võsu aleviku Jaanioja tn 6 maaüksus (katastritunnus 92201:003:1660) detailplaneering on algatatud Vihula Vallavalitsuse 07.02.2012 korraldusega nr 74 .

DP eesmärk: maaüksuse jagamine kaheks krundiks, ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 21.05.2013 korraldusega nr 228.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 18.09.2013 otsusega nr 229.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Jõe tn 6b ja osaliselt 6a

Võsu aleviku Jõe tn 6 b kinnistule (katastri-tunnus 92201:001:0044) eesmärgiga ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonele, taristu ja kitsenduste määramiseks ning osale Jõe tn 6 a kinnistule (katastritunnus 92201:001:0043) kitsenduste ja servituudivajaduste määramiseks ja täpsustamiseks on algatatud Vihula Vallavalitsuse  18.10.2011 korraldusega nr 508 detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneering on kehtestatud volikogu 11.10.2012 otsusega nr 193.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Jõe tn 9

Võsu aleviku Jõe tn 9 maaüksusele (katastritunnus 92201:001:2323; 899m2, elamumaa) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 28.06.2011 korraldusega nr 240 detailplaneeringu koostamine.

Eesmärk on ehitusõiguse määramine hoonetele ja tehnovõrkudele, parkimise, liikluskorralduse ja looduskaitseliste abinõude määramine.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 02.05.2012 korraldusega nr 313.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 14.06.2012 otsusega nr 178.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Kalda tn 3

Võsu aleviku Kalda tn 3 kinnistule (katastritunnus 92201:001:0006) on Vihula Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldusega nr 199 algatatud detailplaneeringu koostamine eesmärgiga maa sihtotstarbe muutmine.

Detailplaneering on vastuvõetud ja suunatud avalikule väljapanekule Haljala Vallavalitsuse 12.06.2019 korraldusega nr 329.

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 1.07.2020 korraldusega nr 268.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Kalda tn 16

Võsu alevikus Kalda tn 16 maaüksusele (katastritunnus 92201:003:0530) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 28.03.2017 korraldusega nr 92 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala suurus on 2552 m2. Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala kaheks elamukrundiks jagamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 199.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Kalevi 13

Võsu aleviku Kalevi 13 maaüksusele (92201:001:0761; 1141m2 ) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 03.02.2010 korraldusega nr 55 detailplaneeringu koostamine.

Eesmärk on ehitusõiguse saamine elamu ja abihoone rajamiseks. DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 09.12.2010 otsusega nr 88.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Kooli tn 1

Haljala Vallavalitsuse 08.09.2021 korraldusega nr 460 kehtestati Haljala valla Võsu aleviku Kooli tn 1 detailplaneering.

Detailplaneering hõlmab Võsu alevikus Kooli tn 1 maaüksust (katastritunnusega 92201:003:1541, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa, pindalaga 8895 m2 ) ning osaliselt ümbritsevaid tänavaid. Planeeringuala suuruseks on u 0,9 ha. Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu koostamine on üldplaneeringu kohane.

Planeeringu eesmärk on Haljala vallas Võsu alevikus Kooli tn 1 maaüksusele ehitusõiguse ja hoonestusala täiendav määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha täpsustamine. Samuti on detailplaneeringu eesmärk tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumilise terviklahenduse leidmine Võsu kooli põhikooli hoonele ja lasteaia osale. Detailplaneeringuga seatakse ehitusõigus olemasoleva koolihoone laiendamiseks ja olemasoleva väärusliku hooneosa säilitamiseks. Hiljem juurde ehitatud hoonetiib on kavas lammutada.

Arvestades Võsu alevikus Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu eesmärki ja sisu ei ole ette näha oluliste negatiivsete keskkonnamõjude avaldumist.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Laine tn 13

Võsu Laine tn 13 detailplaneering algatati Vihula Vallavalitsuse 11.09.2012 korraldusega nr 888.

Detailplaneering võeti vastu Haljala vallavalitsuse 4.09.2019 korraldusega nr 475.

Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ning eesmärgiks on planeeringualale ehitusõiguse ja hoonestusala määramine. Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus, tehnovõrgud, määratakse kitsendused ja looduskaitselised piirangud.

Planeeringuala suurus on ca 0,4 ha.

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 21.11.2019 korraldusega nr 611.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Lootose väikekoht 6

Võsu aleviku Lootose väikekoht 6 kinnistu (katastritunnus 92201:004:0820) detailplaneering on algatatud vallavalitsuse 25.09.2012 korraldusega nr 922.

DP eesmärgid: määrata ehitusõigus olemasoleva hoonestuse likvideerimiseks ja uue suvila ja abihoone püstitamiseks, juurdepääsude, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste, looduskaitseliste abinõude ja servituutide määramine.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 21.05.2013 korraldusega nr 227.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 18.09.2013 otsusega nr 230.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Lõuna tn 4 ja 6

Võsu alevikus Lõuna tn 4 ja Lõuna tn 6 maaüksustele (katastritunnustega 92201:002:0730 ja 92201:002:0521) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 10.10.2017 korraldusega nr 467 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga planeeringuala kinnistute liitmine, piiride korrastamine, ehitusõiguse ja servituutide seadmine. Planeeringuala suurus on 5869 m2.

Haljala Vallavalitsus kehtestas detailplaneeringu 03.04.2019 korraldusega nr 178.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Mere tn 1

Võsu aleviku Mere 1 maaüksusele (92201:001:0014) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 12.08.2008 korraldusega nr 1229 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala suurus on 2753 m2 . Planeeringulahendus näeb ette maaüksuse jagamise kaheks, uue juurdepääsu moodustatavale maaüksusele ja rajatavate tehnovõrkude asukohad, olemasolevate hoonete rekonstrueerimise.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 01.03.2010 korraldusega nr 115.

DP avalik väljapanek toimus 22.03-06.04 2010 vallamajas.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 59.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Mere tn 4

Mere tn 4 maaüksusele on algatatud vallavalitsuse 16.01.2007 korraldusega nr 23 DP.

Planeeringulahendus näeb ette olemasoleva elumaja ja abihoonete lammutamise ning uue elumaja ning kaks abihoonet. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta krundi otstarve 30 % ulatuses ärimaaks, eesmärgiga pakkuda kodumajutusteenust.

Antud krundil on asub vana apteegihoone, mille amortisatsiooniaste ületab taastamise majandusliku tasuvuse.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 28.juuli 2010 korraldusega nr 312. DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 09.12.2010 otsusega nr 87.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Mere tn 6a

Võsu alevikus Mere tn 6a (92201:001:0051), 6b (92201:001:0052) ja 8a (92201:001:0053) maaüksustele on Vihula Vallavolikogu 12.01.2017 otsusega nr 161 algatatud Vihula valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu eesmärk on krundi hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, kinnistute katastripiiride muutmine.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 14.09.2017 otsusega nr 195.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Mere tn 7

Võsu aleviku Mere tn 7 maaüksusele (92201:001:0860) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 26.06.2008 korraldusega nr 1109 detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala suurus on 1364 m². Planeeringulahendus näeb ette ehitusõiguse seadmise abihoonetele (saun, garaaž, pumbamaja) , tehnovõrkude ja kommunikatsioonide lahenduse.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 06.10.2009 korraldusega nr 743.

DP avalik väljapanek toimus 9. november kuni 23.november 2009 Vihula vallamajas Võsul Mere tn 6, tööaegadel.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 60.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Mere tn 16a

Võsu aleviku Mere tn 16a kinnistule (katastritunnus 92201:001:1020)  on algatatud üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine vallavolikogu 18.09.2014 otsusega nr 53.

 

DP eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse seadmine elamule ja abihoonetele, parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, looduskaitseliste kitsenduste ning vajalike piirangute ja servituutide määramine.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 19.08.2015 otsusega nr 86.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Mere tn 38

Võsu aleviku Mere tn 38 kinnistule on Vihula Vallavolikogu otsusega 12. märts 2015 nr 69 algatatud detailplaneeringu koostamine.

Planeeritava ala suurus on 0,9 ha. Planeeringu eesmärk on elamumaa muutmine ärimaaks, ehitusõiguse täpsustamine elamu rekonstrueerimiseks toitlustus- ja majutushooneks, taristu lahendamine, kitsenduste ja piirangute määramine.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 26.01.2016 korraldusega nr 37 ja kehtestatud Vihula Vallavolikogu 14.04.2016 otsusega nr 119.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Mere tn 93

Võsu aleviku Mere tn 93 maaüksusele (92201:001:0008; 2173m2)on algatatud vallavalitsuse 27.05.2009 korraldusega nr 370 detailplaneering.

Planeeringulahendus näeb ette maaüksuse jagamise ja ehitusõiguse määramise ühele elamule ja abihoonele.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 01.06.2010 korraldusega nr 248.

DP on kehtestatud volikogu 18.08.2011 otsusega nr 112.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Merisiili

Vihula Vallavolikogu 11.02.2016 otsusega nr 101 algatati valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine Võsu alevikus

Lootuse tn 2 maaüksusele (92201:001:0029),

Mere tn 14 maaüksusele (92201:001:1450),

Mere tn 10/12 maaüksusele (92201:001:0022),

Mere tn 8 maaüksusele (92201:001:0018),

Mere tn 8a maaüksusele (92201:001:0053),

Mere tn 6 maaüksusele (92201:001:1270),

Mere tn 6a maaüksusele (92201:001:0051),

Mere tn 6b maaüksusele (92201:001:0052).

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualas olevate maaüksuste ümberkruntimine väiksemateks elamukruntideks, sh Mere tänava äärsete maaüksuste puhul ka täiendava ärifunktsiooni võimaldamine, ehitusõiguse määramine ja teiste seaduses ettenähtud ülesannete lahendamine.

Vihula Vallavolikogu 12.01.2017 otsusega nr 160 on muudetud planeeringuala.  Planeeringualast eemaldati Mere tn 6a maaüksus (92201:001:0051), Mere tn 6b maaüksus (92201:001:0052) ning osaliselt Mere tn 8a maaüksus (92201:001:0053).

Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 otsus nr 49 Võsu aleviku Merisiili detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Merisiili DP on kehtestatud Haljala Vallavolikogu 20.11.2018 otsusega nr 68.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Metsa tn 3

Võsu aleviku Metsa tn 3 kinnistu (92201:002:1210, 0,45 ha) ja lähiümbruse detailplaneering  on kehtestatud Vihula Vallavolikogu otsusega  12.03.2015 nr 68.

Planeeringu eesmärgid: ehitusõiguse määramine elamuehituseks, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine, vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Piiri tn 6 (Võsu sadam)

Võsu sadama, Võsu aleviku Piiri tn 6 maaüksusele (katastritunnus 88701:001:0334, 1,48 ha, tootmismaa) on algatatud Vihula Vallavolikogu 09.04.2015 otsusega nr 72 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga ehitusõiguse täpsustamine ning täiendava ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele ja vajalikule taristule ning  keskkonnakaitseliste meetmete lahendamine.

Detailplaneering võeti vastu Haljala Vallavolikogu 20.10.2020 otsusega nr 161.

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavolikogu 16.02.2021 otsusega nr 170.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Rakvere tee 16

Võsu aleviku Rakvere tee 16 maaüksusele (92201:003:0025; 0,2 ha) algatati Vihula Vallavalitsuse 11. novembri 2008 korraldusega nr 1540 detailplaneering.

Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine bensiinijaamale; liikluskorralduse, tehnovõrkude, keskkonnakaitseliste abinõude lahendamine, vajalike kitsenduste määramine.

Detailplaneering on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.04.2012 otsusega nr 163.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Rakvere tee 17/Varju

Võsu aleviku Rakvere tee 17/Varju maaüksusele (92201:003:1491; 1,042 ha) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 19.08.2008 korraldusega nr 1240 detailplaneeringu (DP) koostamine.

Nähakse ette maaüksuse jagamist kaheks ja amortiseerunud abihoone rekonstrueerimist ühepereelamuks.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 11.08.2009 korraldusega nr 541.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 61.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Spordi tn 16

Võsu aleviku Spordi tn 16 maaüksusele (Jäätmejaam, katastritunnus 92201:003:0006) on algatatud Vihula Vallavolikogu 12.01.2012 otsusega nr 146 detailplaneeringu koostamine.

DP eesmärk on ehitusõiguse määramine jäätmejaama hoonetele ja taristule ning looduskaitseliste piirangute, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine.

DP on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 08.05.2012 korraldusega nr 326.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 14.06.2012 otsusega nr 179.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Spordiväljaku

Võsu spordiväljaku ( riigireservmaa ettepanek AT0610260063, Spordi tn lõpus) maaüksusele ja kõrval asuvale jätkuvalt riigi omandis olevale maale, millel paikneb Võsu Põhikooli spordiplats, on algatatud Vihula Vallavolikogu 11.09.2008 otsusega nr 213 üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine.

DP eesmärgiks on mü sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaaks ja maa munitsipaalomandisse taotlemine, ehitusõiguse seadmine spordiväljaku ja seda teenindavate rajatiste ehitamiseks, juurdepääsude tagamiseks ja liikluse korraldamiseks.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 09.12.2010 otsusega nr 86.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Vabaduse tn 13

Võsu aleviku Vabaduse tn 13 kinnistule (katastritunnus 92291:001:0440) on Vihula Vallavalitsuse 28.06.2016 korraldusega nr 271 algatatud detailplaneeringu koostamine.

Planeeringuala suurus on ca 1,2 ha. Detailplaneeringu eesmärk on krundi hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, ehitise ehituslike tingimuste määramine, servituutide seadmise ja olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajaduse märkimine, eespool loetletud ülesannete elluviimiseks sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse märkimine.

Planeeringuala suurust on muudetud vallavalitsuse 15.11.2016 korraldusega nr 425.

Haljala Vallavalitsuse 30.08.2018 korraldusega nr 446 otsustati võtta vastu OÜ A.V.R. Projekt koostatud Võsu aleviku Vabaduse tn 9a, 11, 13, 18 kinnistute ja Vabaduse tänava detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 31.01.2019 korraldusega nr 70.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Vana-Lepsipäe

Võsu aleviku Vana-Lepispäe maaüksusele (katastritunnus 92201:004:0019) on algatatud Vihula Vallavolikogu 14.06.2012 otsusega nr 181 valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

DP eesmärk on maatulundusmaale sihtotstarvete määramine, s.h elamumaaks ja ärimaaks, ehitusõiguse võimaliku ulatuse väljaselgitamine ning ehitusõiguse määramine elamule, abihoonetele ja autosuvilate parkimise teenendamiseks ning teistele regreatiivsete tegevustega seonduvatele vajalikele hoonetele ning taristule, kitsenduste, servituutide, keskkonnakaitseliste abinõude määramine, vajadusel ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku tegemine.

DP on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 19.08.2015 korraldusega nr 313. Vihula Vallavolikogu kehtestas detailplaneeringu 12.11.2015 otsusega nr 94.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Võsu ranna ja Parkmetsa

Võsu aleviku Võsu ranna ja parkmetsa maaüksusele (92201:001:0011) ja osale piirnevale maaüksusele (92201:001:0160) (Võsu vabaõhulava maa-ala) on algatatud Vihula Vallavolikogu 09.septembri 2010 otsusega nr 72  detailplaneering.

DP eesmärgiks on ehitusõiguse seadmine vabaõhulava ehitamiseks; promenaadi, liikluskorralduse ning tehnovõrkude lahendamine; looduskaitsealaste abinõude ning vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeringuala suurus on ca 1,2 ha.

Detailplaneering on vastu võetud vallavalitsuse 10.01.2012 korraldusega nr 15.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.04.2012 otsusega nr 164.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Võsu ranna osa

Võsu aleviku Võsu ranna osale maaüksusele (92201:001:0011) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 08.03.2011 korraldusega nr 80 detailplaneeringu (DP) koostamine.

DP eesmärk on uue, ca 2 ha suuruse katastriüksuse moodustamine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine veetöötlusjaamale ning tehnovõrkudele ja rajatistele, s.h puurkaevule.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.01.2012 otsusega nr 147.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu alevik Võsu sadam

Osale Võsu ranna maaüksusele (92201:003:0005), osale jäätmehoidla maaüksusele (92201:003:0005) ja osale Sagadi metskonna maaüksusele (88703:001:1410) on algatatud Vihula Vallavolikogu 09.06.2011 otsusega nr 109 Võsu sadama detailplaneeringu koostamine.

Planeeritava sadamaala suurus on 1,25 ha (s.h 0,5 ha veealune maa), kavandatakse väikesadamat, kalapaatidele, sadama põhi süvistatakse -1,5 m sügavuseni. Nähakse ette sadamrajatised- s.h muulid, kaid, slipp, sadamhoone ( I korrus). Planeeringu elluviimisega ei rajata uusi juurdepääsuteid, ei suleta pääsu olemasolevale vanale muulile.

Võsu sadama detailplaneering on kooskõlas valla üldplaneeringuga.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 16.07.2012 korraldusega nr 779.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 23.08.2012 otsusega nr 189.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Võsu-Käsmu jalg- ja jalgrattatee teemaa

Käsmu jalgtee ja jalgrattatee teemaale (Võsu aleviku Sadama tänavalt Käsmu küla alguseni, milline hõlmab osaliselt järgmiseid katastriüksusi: Võsu rand (92201:001:0011), Võsu aleviku Eha tn 7 (92201:004:0910), Sagadi metskond 60, 61 ja 68 (92201:014:1200; 92201:004:2040; 92201:004:2100), jätkuvalt riigi omandis olev maa 9592, Loobu metskond 61 (92201:004:0005),Võsu alevik Vana-Lepispäe (92201:004:0019), Eru küla Mustoja (92201:014:0030), riigireservmaa ettepanek AT040205089, Haljala-Käsmu tee (92201:014:1470) on algatatud Vihula Vallavolikogu 09.02.2012 otsusega nr 151 üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine.

DP eesmärk: ehitusõiguse seadmine jalgtee ja jalgrattatee rajamiseks koos vajaliku taristuga, kitsenduste, servituutide, vajalike võõrandamiste ja munitsipaalomandisse taotlemise vajaduse väljaselgitamine, vajadusel ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemine, keskkonnakaitseliste abinõude määramine.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 21. mai 2015 otsusega nr 76.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Toimetaja: KENT KERNER