Kohanimed ja aadressid

13.01.24

Aadressi määramise üks põhieesmärk on tagada, et objekt oleks hõlpsasti leitav ja ka elutähtsad üksused – näiteks kiirabi, politsei ja päästeteenistus – jõuaksid kriisiolukorras sihtkohta kiiresti kohale. Lihtsamalt öeldes: koha-aadress peab viima kohale. Aadresside korrastamise käigus tuleb üle vaadata olemasolevad koha-aadressid ja vajadusel need muuta või määrata uued koha-aadressid.

 

Aadresside ja kohanimede määramine

Haljala Vallavalitsus on Haljala valla territooriumil seatud koha-aadresside määrajaks ning vastutajaks, et aadressisüsteem oleks loogiliselt üles ehitatud ning kõik koha-aadressid vastaksid õigusaktides sätestatud nõuetele. Aadressi määramise toimingud teeb vallavalitsus omal algatusel, kuid võib algatada ka riigiasutuse ning füüsiline või juriidiline isik kirjaliku taotluse alusel. Vallavalitsus teavitab kinnisasja omanikku koha-aadressi määramisest, küsides tema arvamust. Aadressiobjekti omanik peab kirjaliku arvamuse esitama 15 päeva jooksul. Arvamuse mitteesitamisel loetakse, et omanik on aadressi määramisega nõus.

Koha-aadress peab tagama objekti leidmise geograafilises ruumis, olema minimaalselt vajaliku pikkusega, vastama kultuuritavadele ja keelenõuetele ning olema kooskõlas aadressandmete süsteemiga.

Koha-aadress on kohustuslik määrata hoonetele, aadressi vajavale hooneosadele ja hoonestatud või hoonestatavatele maaüksustele.

 

Kohanimede määramiste avalikustamine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Haljala Vallavalitsus eelnõu kohanime määramise kohta.

 

Haljala alevikus asuv ühissõidukipeatus

 Haljala Vallavalitsus arutas 17.02.2021. a toimunud istungil korralduse eelnõu „Kohanime muutmine", mis otsustati vastavalt Kohanimeseadusele avalikustada 15 päevaks, 19.02.- 07.03.2021, valla kodulehel põhjendatud ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks.

Eelnõu kohaselt määratakse Haljala vallas Haljala alevikus, riigiteel nr 17177 Haljala - Käsmu, asuvate ühissõidukipeatustele nimeks Marga.

Haljala alevikus Võsu mnt äärse Haljala kalmistu peatuse nime muutmiseks ettepanekute saamiseks pöördus vallavalitsus Haljala kandikogu poole. FB grupis Haljala aleviku rahvas tehtud ettepanekud „Maheda" ja „Mahedaküla" ei osutu sobivaks, sest Haljala alevikus on Maheda tänav ja tänava nime muutmine tooks kaasa paljude aadresside muutmise. Pakutud Kakumäe ei ole unikaalne, sest selle nimega bussipeatuseid on mitmeid, üks ka Lääne-Virumaal. Marga on kohanimeks sobiv, sest maakonnas ei ole teist sama kohanime. Marga on samas asunud vana talukoha nimi.

Haljala Vallavalitsuse 17.03.2021 korraldusega nr 127 määrati Haljala vallas Haljala alevikus, riigiteel nr 17177 Haljala - Käsmu, asuvatele ühissõidukipeatustele kohanimeks Marga.

 

Sagadi küla ühissõidukipeatused

Vastavalt kohanimeseadusele avalikustab Haljala Vallavalitsus kohanime määramise eelnõu.

Eelnõu vastuvõtmisel soovitakse määrata Lääne-Virumaal Haljala vallas Sagadi külas riigiteel nr 17182 Palmse-Sagadi asuvate ühissõidukipeatuste nimed:

Nimetus

Stop code

 

Kadaka

 

17182 Palmse-Sagadi parem pool

Kadaka

 

17182 Palmse-Sagadi vasak pool

 

Haljala Vallavalituse 6.01.2021 korraldusega nr 6 määrati Haljala vallas Sagadi külas, riigiteel nr 17182 Palmse-Sagadi, asuvate ühissõidukipeatustele kohanimeks Kadaka.

 

Lihulõpe küla ühissõidukipeatused

Vastavalt kohanimeseadusele avaldab Haljala Vallavalitus kohanimede määramise eelnõu

Eelnõu eesmärgiks on määrata Haljala vallas Lihulõpe külas asuvate ühissõidukipeatused järgmiselt:

Nimetus

Stop code

 

Lihulõpe

5901235-1

17145 Vanamõisa – Veltsi – Päide parem pool

Lihulõpe

5901236-1

17145 Vanamõisa – Veltsi – Päide vasak pool

 

Haljala Vallavalituse 9.12.2020 korraldusega nr 586 määrati Haljala vallas Lihulõpe külas, riigiteel nr 17145 Vanamõisa - Veltsi - Päide, asuvate ühissõidukipeatustele kohanimeks Lihulõpe.

 

Võsu aleviku, Käsmu ja Vergi külade tänavad (liikluspinnad)

Võsu alevikus ning Käsmu ja Vergi külades muutusid tänavate (liikluspindade) nimed ja ruumikujud.

Vastavalt kohanimeseadusele avaldab Haljala Vallavalitus kohanimede määramise eelnõu

Korraldus: Kohanimede määramine liikluspindadele

Kohanime määramine Võsu, Käsmu, Vergi liikluspindade ruumikujud (pdf) 

Kohanimede määramise eelnõu ja koha-aadresside määramise osas esitatud arvamuste koodtabel koos vallavalitsuse selgitavate seisukohtadega.

 

Võsu alevikus 15 katastriüksuse koha-aadressid

Haljala Vallavalituse 26.08.2020 korraldusega nr 359 määrati Võsu alevikus uus koha-aadress viieteistkümnele katastriüksusele.

 

Vainupea sadam

Vastavalt kohanimeseadusele avaldab Haljala Vallavalitus Vainupea sadamale kohanime määramise eelnõu.

EELNÕU Kohanime määramine Vainupea sadamale

 

Vergi külas

Haljala Vallavalitsus kinnitas 8. jaanuaril 2020 korraldusega 14 Vergi koha-aadresside muudatused, mille kohaselt määrati endised katastriükstuste aadressid liikluspindade Ankru tee, Kooli tee, Luige tee, Sadama tee, Tihase tee, Võsu tee, Ööbiku tee järgi.

Katastriüksuse koha-aadresside muutmise korraldusega  saab tutvuda SIIN

Vaata aadresse kaardilt, mis asub SIIN

 

Haljala Vallavalitsus otsustas 12.09.2019 (korraldus) määrata Vergi külas tee nr 8875008 liikluspinnale kohanimeks Luige tee.

 

Võsu alevik Meresiili – liikluspinnad

Haljala Vallavalitsus on esitanud eelnõu määrata Haljala vallas Võsu alevikus Merisiili detailplaneeringuga moodustatavatele liikluspindadele järgmised kohanimed 

  1.  krunt nr 7 liikluspinnale Taeva tänav
  2. krunt nr 13 liikluspinnale Kungla tänav

Kohanimede määramine Võsu alevikus 

 

 

Vaata ka

Kohanimeseadus

Kohanimeregister

 

Küsimused ja lisainfo

Linda Kelu-Toome

maakorraldusspetsialist

tel 5695 5673

e-post Linda.KeluToome@haljala.ee

Toimetaja: KENT KERNER