Korraldatud jäätmevedu

26.03.23

Alates 1. septembrist 2022 on kogu Haljala vald üks jäätmeveo piirkond, millest tulenevalt teostab vallas korraldatud jäätmevedu AS Eesti Keskkonnateenused.

Jäätmevedaja andmed:

AS Eesti Keskkonnateenused

Artelli 15, Tallinn 10621

Klienditeenindus - telefon: 640 0800; e-post tallinn@keskkonnateenused.ee

www.keskkonnateenused.ee

 

Oluline teada korraldatud jäätmeveost

Kinnistul tekkinud jäätmeid tuleb tekkekohal liigiti koguda.

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikideks on:

1) segaolmejäätmed;

2) segapakendid;

3) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed.

Iga hoonestatud kinnistu peab olema varustatud segaolmejäätmete kogumismahutiga, välja arvatud jäätmeseaduses toodud vabastuse korral. Jäätmevaldajate omavahelise kokkuleppe alusel võib paigaldada ühise jäätmete kogumismahuti.

 

Kogumismahutite minimaalne tühjendamissagedus korraldatud jäätmeveo puhul:

1) tiheasustusalal vähemalt üks kord nelja nädala jooksul;

2) hajaasustusalal vähemalt üks kord 12 nädala jooksul;

3) tiheasustusalal, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud võib segaolmejäätmete tühjendussagedus olla vähemalt üks kord 12 nädala jooksul;

4) biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumismahutid tühjendada sagedusega, mis väldib haisu ja jäätmete lagunemist, kuid vähemalt kord nelja nädala jooksul;

5) liigiti kogutud taaskasutatavate jäätmete mahuteid tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides nende ületäitumist.

Kogumismahutite tühjendamine ja jäätmete vedu toimub peamiselt tööpäeviti ajavahemikul kell 07.00-22.00, kuid põhjendatud vajadusel ka nädalavahetustel.

 

Biojäätmete kogumise kohustus

01.09.2022 hakkab Haljala vallas kehtima uus jäätmehoolduseeskiri. Eeskirja ja jäätmeseaduse kohaselt tuleb kõigil hakata eraldi koguma biojäätmeid. See tähendab, et biojäätmeid ei tohi enam panna olmejäätmetega kokku, vaid suunata ringlusse - kas anda üle jäätmevedajale kasutades selleks eraldi mahutit või jäätmed kompostida.

Biolagunevate köögijäätmete puhul on võimalik jäätmeveost vabastust taotleda juhul, kui neid jäätmeid kompostitakse enda kinnistul kinnises kompostris.

Biolagunevate jäätmete vabastuse  taotlus esita Haljala valla iseteeninduses veebiaadressil: iseteenindus.haljala.ee.

 

Segapakendite üleandmise võimalus jäätmevedajale

Igal jäätmevaldajal on alates 01.09.2022 võimalik AS-le Eesti Keskkonnateenused üle anda segapakendi jäätmeid - plastpakend, metallpakend, paberi- ja kartongpakend.

Selleks soetada eraldi vastavalt märgistatud kogumismahuti või anda vedajale üle kuni 150 L läbipaistvas jäätmekotis.

Tingimused ja veograafik leppida kokku jäätmevedajaga.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine

Jäätmevaldajal on õigus esitada vallavalitsusele taotlus tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.

Mitteliitunuks lugemise põhjuseks saab olla asjaolu, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

Vallavalitsusel on õigus lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud taotluse alusel korraldatud jäätmeveoga erandkorras või perioodiliselt mitteliitunuks kuni viieks aastaks.

Aiandusühistute maa-alal suveperioodil elava või asuva jäätmevaldaja võib vallavalitsus tema põhjendatud taotluse alusel lugeda korraldatud jäätmeveoga ajutiselt mitteliitunuks kuni viieks aastaks talveperioodiks. Talveperioodiks loetakse ajavahemikku alates 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.

Korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab iga järgmise aasta 20. jaanuariks (kaasa arvatud) vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei ole esitanud 20. jaanuariks kirjalikku kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates. Vastava kinnituse võib esitada ka digitaalselt allkirjastatult e-posti teel.

Korraldatud jäätmeveoga taotlused esita Haljala valla iseteeninduses veebiaadressil: iseteenindus.haljala.ee.

 

Hinnakiri

AS Eesti Keskkonnateenused hinnakiri alates 1. augustist 2022

 

Vaata ka

Haljala valla jäätmehoolduseeskiri

Jäätmeseadus

Jäätmete liigiti kogumine - Keskkonnaministeerium

 

Küsimused ja lisainfo

Lea Mägi

keskkonnaspetsialist

tel 5669 4496

e-post lea.magi@haljala.ee

Toimetaja: KENT KERNER