Maamaks

Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse. Maamaksu maksab maa omanik, kasutaja, hoonestaja, kasutusvaldaja või maa kasutamise õiguse saanud isik.

Haljala vallas on maamaksumäär kehtestatud Haljala Vallavolikogu poolt määrusega nr 4 „Maamaksumäära kehtestamine Haljala vallas". Maamaksumääraks on 2,5% maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 2% maa maksustamishinnast aastas. Maamaksu vabastuse alused on toodud eelmainitud määruses. Kodualuse maamaksu soodustust rakendatakse vastavalt maamaksuseadusele.

Vaata ka

Maamaksust Maksu- ja Tolliameti veebilehel

Maamaksuseadus

Küsimused ja lisainfo

Marju Kirsipu

kantseleispetsialist

tel 5336 4212

e-post marju.kirsipu@haljala.ee