Haljala valla sotsiaaltoetused ja -teenused

7.05.24
Haljala Vallavolikogu 17.10.2023 määrusega nr 53 on kehtestatud Haljala valla sotsiaalhoolekandlise abi andmise tingimused ja kord.

Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Sissetulekust mittesõltuvad toetused on:

1) sünnitoetus;

2) matusetoetus |  .doc

3) puudega lapse hooldajatoetus;

4) täisealise isiku hooldajatoetus;

5) toetus kinnipidamisasutusest vabanenud isikule;

6) toetus õnnetusjuhtumi korral.

1. Sünnitoetus on Haljala valla eelarvest lapse sünni puhul makstav ühekordne sotsiaaltoetus, mis üldjuhul koosneb rahalisest toetusest. Sünnitoetust makstakse last kasvatavale vanemale, eestkostjale või hooldajale (edaspidi taotleja), kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Haljala vald ning lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud lapse sünni registreerimise päevast arvates Haljala vald.

Toetust makstakse välja kahes osas:

1) esimese osa saamiseks esitab lapsevanem taotluse hiljemalt kolme kuu jooksul lapse sünnist arvates;

2) teise osa saamiseks esitab lapsevanem taotluse hiljemalt kolme kuu jooksul lapse ühe aasta vanuseks saamisest arvates. Toetuse teine osa makstakse välja juhul, kui taotleja elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Haljala vald ning lapse elukohana on taotluse esitamise hetkel jätkuvalt rahvastikuregistrisse kantud Haljala vald.

2. Matusetoetust makstakse surma hetkel Halja valla elanikuna rahvastikuregistrisse kantud isiku surma korral tema matusekorraldajale. Matusekorraldaja on isik, kes kannab surnu matuse korraldamise kulud. Matusetoetuse saamiseks esitab matusekorraldaja ametiasutusele kirjaliku avalduse. Toetuse määramise aluseks on isiku surma registreerimine ning taotluse esitamine ametiasutusele. Matusetoetust on võimalik taotleda kuni kolme kuu jooksul pärast surmakande koostamist.

3.   Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 3- kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest. Hooldajatoetus määratakse isikule (edaspidi hooldaja), kelle enda elukoht ja hooldatava lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Haljala vald ning kes ei saa tööle asuda puudega lapse hooldamise tõttu. Hooldajatoetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele taotlus, millele lisatakse lapse rehabilitatsiooniplaan ja milles näidatakse ära hooldusvajaduse eeldatav ulatus ning hooldaja isikuandmed. Ametiasutus selgitab välja puudega lapse tegeliku hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks. Ametiasutusel on vajadusel õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni, nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente. Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt

Hooldajatoetust ei määrata:

1) taotlejale, kes töötab;

2) taotlejale, kellel endal on sügav puue;

3) kui lapse hooldamine on tagatud teiste sotsiaal- või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

4. Täisealise isiku hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus raske või sügava puudega täisealise isiku hooldamise eest. Hooldajatoetust on õigus saada isikul, kes on komisjoni otsusega määratud raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks, kellele ei maksta töötutoetust ning kelle suhtes on samaaegselt täidetud alljärgnevad tingimused:

1) hooldatav vajab oma vaimse või füüsilise seisundi tõttu igapäevast kõrvalabi ja järelevalvet;

2) hooldataval puudub ülalpidamiskohustusega isik või ülalpidamiskohustusega isik ei ole oma tervislikust või varalisest seisundist tulenevalt võimeline oma ülalpidamiskohustust täitma või on ülalpidamiskohustusega isikul oht tööturult väljalangemiseks;

3) hooldatava abivajaduse tõttu ei ole hooldajal võimalik tööle asuda.

Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt. Hooldajatoetuse maksmine peatatakse kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil.

5.  Toetus kinnipidamisasutusest vabanenud isikule makstakse ühekordselt kinnipidamisasutusest vabanemisel esmase toimetuleku tagamiseks. Toetust võib taotleda kinnipidamiskohast vabanenud isik, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi enne kinnipidamist oli Haljala vald ning isik asub peale kinnipidamiskohast vabanemist elama Haljala valda või kui kinnipidamiskohast vabanenud isiku perekonna liikmed on asunud elama Haljala valda ja isik asub nende juurde elama. Toetust on õigus taotleda ühe kuu jooksul pärast vabanemist. Toetust makstakse ühekordses toimetulekutoetuse määras.

6. Toetust õnnetusjuhtumi korral makstakse isikule või perekonnale, kes on sattunud kriisiolukorda tulekahju, üleujutuse või muu õnnetuse tagajärjel, mille tulemusel on kas osaliselt või täielikult hävinenud taotleja vara ja ta on kaotanud esmased vahendid elutähtsate vajaduste rahuldamise tagamiseks (toit, rõivad, eluruum jmt). Toetuse taotleja esitab vajadusel ametiasutusele koos taotlusega päästeteenistuse või politsei kirjaliku tõendi õnnetusjuhtumi toimumise ja ulatuse kohta.

Sissetulekust sõltuvad toetused

Sissetulekust sõltuvad toetused on:

1) täiendav sotsiaaltoetus toimetuleku tagamiseks;

2) toimetulekutoetus;

3) vältimatu sotsiaalabi;

4) kooli- ja lasteaiatoidu toetus.

Sissetulekust sõltuvad valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused määratakse sotsiaalsete erivajadustega inimestele (perekondadele), kelle kuu netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduse §133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud alalise eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on:

1) alla 50% riiklikult kehtestatud töötasu alammäärast üksikisiku või esimese pereliikme kohta ning

2) alla 40% riiklikult kehtestatud töötasu alammäärast iga järgneva pereliikme kohta.

Toetus määratakse vajalike kulutuste osaliseks või erandkorras täielikuks katmiseks.

1. Täiendavat sotsiaaltoetus toimetuleku tagamiseks makstakse eelpool nimetatud tingimustele vastavale isikule või perele erakorraliste väljaminekute kompenseerimiseks.

Toetust võib maksta järgnevate kulude osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks järgmistel juhtudel:

1) retseptiravimite ja invatehniliste abivahendite soetamisel või laenutamisel omaosaluse osaline maksumus kuni 90% ulatuses;

2) ravi- või rehabilitatsiooniasutusse sõitmisega seotud transpordikulud;

3) isikut tõendava dokumendi taotlemine või elamisloa pikendamise taotlemine;

4) laste prilliklaaside maksumus 100% ulatuses ja täiskasvanute prilliklaaside osaline maksumus kuni 90% ulatuses;

5) ravikindlustuseta isikutele perearsti poolt määratud töövõime tuvastamiseks vajalikud esmased konsultatsioonid, uuringud ja ravikulud;

6) üksi elavatele ja seadusjärgsete ülalpidajateta eakatele ning teistele abivajadusega isikutele või perekondadele küttepuude maksumus;

7) muude ettenägematute abivajadusest tulenevate kulude katmine;

8) haigla voodipäevatasu osaliseks hüvitamiseks kuni 90% ulatuses;

9) puudega isiku eluaseme kohandamiseks (et vähendada puudest tingitud takistusi) teostatud tööde maksumusest kuni 50%;

10) muude erakorraliste põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.

2. Lasteaia- ja koolitoidu toetust makstakse laste toitlustamiseks Haljala valla lasteaedades käivatele vähekindlustatud perede lastele toidupäevamaksumuse kompenseerimiseks või valla üldhariduskoolides õppivatele lastele pikapäevarühma toidu maksumuse kompenseerimiseks. Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem ametiasutusele 15. septembriks ja 15. jaanuariks avalduse koos vajalike kuludokumentidega ning sissetulekut tõendavate dokumentidega. Toetus määratakse mitterahalise toetusena. Toetuse määramine võimaldab lapsele tasuta toidu lasteaias ja kooli pikapäevarühmas.

3. Toimetulekutoetust makstakse sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

4. Vältimatu abi osutamist korraldab ametiasutus vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 8 sätestatud korrale.

Haljala vallas osutatavad sotsiaalteenused

Sotsiaalteenuste taotlus (E-VORM) | .doc

Valla osutatavad ja korraldatavad sotsiaalteenuste liigid on:  

1) koduteenus;

2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;

3) tugiisikuteenus;

4) raske või sügava puudega isiku hooldus;

5) isikliku abistaja teenus;

6) varjupaigateenus;

7) turvakoduteenus;

8) sotsiaaltransporditeenus;

9) eluruumi tagamine;

10) võlanõustamisteenus;

11) sotsiaalnõustamine;

12) asendushooldusteenus;

13) järelhooldusteenus;

14) muu vajaduspõhine teenus.

Toetuste ja teenuste osas nõustavad ja vastavad küsimustele vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalteenistuse ametnikud. Kontaktid leitavad SIIT.
Toimetaja: ALEXEY DEMIN