« Tagasi

Haljala vallas Toolse külas Kõrtsi, Niiduääre ja Kanarbiku maaüksuste detailplaneeringu algatamine

Haljala Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse  30.06.2021 korraldusega nr 340 algatati Haljala vallas Toolse külas Kõrtsi, Niiduääre ja Kanarbiku maaüksuste detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kanarbiku maaüksuse jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Kanarbiku maaüksusest tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine, lõunapoolsele planeeritavale krundile ühe elamu ja kahe abihoone ehitamiseks (krundi suurus ca 13138 m2 ) ning põhjapoolsele krundile ühe suvila ehitamiseks (krundi suurus ca 11125 m2 ). Vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja vajalike servituutide seadmine. Vajadusel ranna või kalda ehituskeeluvööndi vähendamine, teeservituudi seadmine. Kõrtsi maaüksusel on olemas vana kõrtsi vundament, millele ehitusõigust ei taotleta, planeeritavad hooned jääksid ehituskeeluvööndist välja. Planeeringuala pindala on ca 4 ha. Maaüksuseid läbib olemasolev tee, servituudi seadmise küsimus lahendatakse detailplaneeringuga.

Algatatav detailplaneeringu koostamine on üldplaneeringu kohane. Uuringute vajadus selgub planeerimise käigus.