« Tagasi

Räägi kaasa: kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamiskavatsus

Keskkonnaamet on koostanud kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsuse ja ootab sellele huvigruppide, eelkõige kohalike omavalitsuste ettepanekuid kuni 21. aprillini 2023.

Muudatus, mis kõige enam puudutab kohalikke omavalitsusi, on seotud rahvaürituste korraldamisega. Keskkonnaamet teeb ettepaneku, et munitsipaalmaal toimuvad rahvaüritused edaspidi Keskkonnaameti kooskõlastuseta. Keskkonnaamet ei näe vajadust anda ürituse läbiviimiseks topelt kooskõlastust, munitsipaalmaal viiakse edaspidi rahvaüritusi läbi kohaliku omavalitsuse nõusolekul ja vastutusel. Erandina on Keskkonnaameti kooskõlastus vajalik rattaürituste korraldamiseks. 

Kuna parkide planeerimisel on arvestatud kõrge külastuskoormusega ja pargid paiknevad sageli linnaruumis, on leevendus tehtud ka osalejate arvule rahvaürituse korraldamisel, lubades ettevalmistamata kohtadesse Keskkonnaameti nõusolekuta 50 asemel kuni 100 osalejat.

Kehtiva kaitse-eeskirja kohaselt on maastikukaitseala eritüübina kaitse alla võetud parkidel, arboreetumitel ja puistutel ühine kaitse-eesmärk. Ettepanek on sõnastada alatüübist tulenevalt erinevad kaitse-eesmärgid ja sellest lähtuvalt planeerida sobiv kaitsekord. Kaitse-eeskirja muutmise eesmärk on 2006. aastal kinnitatud kaitse-eeskirja ka ajakohastada: viia see kooskõlla looduskaitseseaduses sätestatuga ning muuta kooskõlastatavad tööd ja tegevused selgemini mõistetavaks ja üheselt tõlgendatavaks. Täpsemalt saab planeeritavatest kaitsekorra muudatustest lugeda väljatöötamise kavatsusest.

Ühtegi uut objekti kaitse-eeskirja muutmisega kaitse alla ei võeta ega arvata kaitse alt välja, samuti ei muudeta kaitsealuste objektide piire. Olemasolevate kaitsealuste parkide, puistute ja arboreetumite kohta leiab infot Eesti looduse infosüsteemist, kus on andmed 452 riikliku kaitse all oleva pargi, puistu ja arboreetumi kohta. 

Keskkonnaamet tutvustab väljatöötamise kavatsust MS Teamsi vahendusel 4. aprillil kell 13. Aruteluga saab liituda SIIN. Parandusettepanekud või vastuväited väljatöötamise kavatsusele esitada Keskkonnaametile kirjalikult aadressile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 21. aprilliks 2023.

Pärast avalikustamist esitab Keskkonnaamet väljatöötamise kavatsuse keskkonnaministrile kaitse-eeskirja muutmise algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneva avaliku väljapaneku jooksul, mis toimub eeldatavasti 2023. aasta sügisel. 

Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamise kavatsus | 675.75 KB | pdf

Lisainfo: Imbi Mets, 329 5543, imbi.mets@keskkonnaamet.ee; Riina Kotter, 503 7128, riina.kotter@keskkonnaamet.ee

 

 

Kadrioru park. Foto: Riina Kotter