« Tagasi

Haljala vallavalitsus ootab ettepanekuid valla arengukavale

Haljala Vallavolikogu kinnitas 18. oktoobril 2022 Haljala valla arengukava aastateks 2023-2038 ja eelarvestrateegia aastateks 2023-2026.

Arengukava koostamisega kehtestati valla arendamise eelistused, strateegilised arengusuunad ja eesmärgid, valla eelarvestrateegia 2023—2026 on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukavaga seotud strateegiline dokument.

Arengukava on aluseks Haljala valla eelarvestrateegia ja eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel. Valla arengukavast lähtutakse valdkondlike ja Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste arengudokumentide koostamisel.

Arengukava vaadatakse üle kord aastas, et anda tagasisidet tehtule, seada uusi eesmärke ja kavandada edasisi tegevusi.

Seotud failide alt leitav on koond kehtivas arengukavas seatud eesmärkide ja nende täitmiseks kokkulepitud ülesannete ja tegevuste kohta, mille osas ootab vallavalitsus arvamusi, ettepanekuid, häid mõtteid, kriitikat – lühidalt tagasisidet sellele, mis tehtud, kuidas tehtud, mis tegemata, mida võiks teha edaspidi – ettepanekute esitamise tähtaeg: 31.05.2023.

Ettepanekud saab esitada siin: https://iseteenindus.haljala.ee/ettepanekud-haljala-valla-arengukava-eesmarkide-saavutamiseks-2024-2038/ylevaade?toetus=485. Küsitlusvorm avaneb, kui vajutad sinisele „Jätka" kastile.

Küsitlusvormil on välja toodud Haljala valla kehtivas arengukavas seatud strateegilised eesmärgid valdkondade lõikes, soovitud seisund aastaks 2038 ja selle saavutamiseks püstitatud alaeesmärgid.

Rippmenüüst vali valdkond või valdkonnad, millele soovid ettepanekuid esitada.

Koondi esitatud ettepanekutest lisame valla kodulehele, saadud tagasiside esitatakse volikogu majanduskomisjonile ja vallavalitsusele seisukoha võtmiseks.   

 

Arengukava koostamise taustast

Haljala valla arengukava on koostatud aastateks 2023-2038. Vallavalitsuse hinnangul võimaldab valitud ajaperiood valla arengu kavandamisel lähtuda pikemaajalisest vaatest ning arvestada tegevustes Eesti riigi strateegilisi sihte aastani 2035. Kuna Haljala vallas on vajalikke tegevusi palju rohkem, kui selleks on lähiaastatel reaalseid rahalisi võimalusi, siis on valla arenguprioriteetide elluviimiseks vaja kaasata lisaressursse, koostades selleks projektitaotlusi ja tehes koostööd partneritega, et tagada oluliste tegevuste elluviimine.

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise käigus viidi läbi mitmeid arutelusid, mille kaudu koguti sisendeid valla arendustegevuse eesmärkide ja nende täitmiseks vajalikeks tegevuste määratlemiseks. Esimene kaasamiskoosolek toimus Haljalas 2022 juulis ja teine arenguseminari vormis augustis. Nende käigus arutati analüüsi käigus tekkinud materjale, koguti sisendeid visiooni, eesmärkide ja tegevuste tarvis. Töömaterjalid olid saadetud vallavolikogu liikmetele ja volikogu komisjonidele, külavanematele ja kandikogudele, seltside esindajatele ettepanekute ja täienduste tegemiseks. Saadud sisendid arutati läbi ja nende põhjalt tehti muudatused dokumendis.

Täname Sind panustatud aja eest!

 

Anneli Kivisaar

Haljala valla arendus- ja kogukonnaspetsialist

Tel 525 1127

e-post anneli.kivisaar@haljala.ee