« Tagasi

Karepa külas Kaarepi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 01.02.2024 korraldusega nr 16 kehtestati Karepa külas Kaarepi kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse ulatuse ja maaüksuse jagamise võimaluse väljaselgitamine, samuti tehnovõrkude ja -rajatiste võimaliku asukoha määramine krundil ning servituutide seadmise vajaduse ja kitsenduste määramine. Detailplaneeringuga määratakse krundile pos 1 ehitusõigus ühe kuni 8,0 m kõrguse elamu, ühe kuni 8,0 m kõrguse suvemaja ja ühe kuni 6,0 m kõrguse abihoone, mille suurim lubatud ehitisealune pind krundil kokku on 250 m2. Lubatud on vajadusel rajada ka üks alla 20 m2 ehitisealuse pinnaga ehitis. Samuti planeeritakse läbi Peinari ja Kaarepi kinnistute uut juurdepääsuteed, millega kaasneb servituudi seadmise vajadus. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud mööda Neeme teed. Planeeritava maa-ala suurus on ca 2,1 ha, millest moodustatakse 3300 m2 suurune krunt pos 1. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju KeHJS § 22 mõistes.

Planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda Haljala Vallavalitsuses, Haljala valla veebilehel kehtestatud detailplaneeringute rubriigis ja riiklikus planeeringute andmekogus PLANK.