Vainupea küla Kingu mü DP

28.12.17

Vainupea küla Kingu kinnistule (katastritunnus 88703:002:1200) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 17.01.2012 korraldusega nr 18 detailplaneeringu koostamine.

DP eesmärk on kinnistu jagamine ja sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse määramine kuni kolmele ühepereelamule ja abihoonele, taristu, vajalike kitsenduste ja servituutide vajaduse määramine.

DP lähteseisukohtade tutvustamine,eskiiside tutvustamine ning sellele järgnev arutelu  03.oktoobril 2012 kell 14.00 vallamajas.

 

DP on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 30.10.2012 korraldusega nr 1065.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 07.02.2013 otsusega nr 199.

DP asendiplaan

DP seletuskiri

DP hoonestus

DP tehnovõrgud ja sihtotstarbed

DP illustratsioon I

DP illustratsioon II

Toimetaja: MADIS TÄNAVA