Võhma küla Tillermanni ja osa Välja-Karjamaa mü DP

28.12.17

Võhma küla Tillermanni kinnistule (88701:001:0195) ja osale Välja –Karjamaa kinnistule (88701:001:0036)  on algatatud vallavalitsuse 26.05.2015 korraldusega nr 234 detailplaneeringu koostamine.
DP eesmärk: ehitusõiguse määramine veisefarmi ehitistele, parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, looduskaitsealaste kitsenduste ning vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Keskkonnamõjude strateegilist hindamist ei algatata.
asendiplaan
tiitelleht
situatsiooniskeem
olemasolev olukord
põhiplaan
illustratsioon
seletuskiri

Vihula Vallavolikogu kehtestas detailplaneeringu 12.11.2015 otsusega nr 95

Toimetaja: MADIS TÄNAVA