Võsu alevik Jaanioja tn 6 DP

29.12.17

Võsu aleviku Jaanioja tn 6 maaüksus (katastritunnus 92201:003:1660)

DP on algatatud Vihula Vallavalitsuse 07.02.2012 korraldusega nr 74 .

DP eesmärk: maaüksuse jagamine kaheks krundiks, ehitusõiguse määramine elamutele ja abihoonetele, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja servituutide määramine.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 21.05.2013 korraldusega nr 228.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 18.09.2013 otsusega nr 229.

Asendiplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri

Toimetaja: MADIS TÄNAVA