Võsu alevik Mere tn 1 DP

29.12.17

Võsu aleviku Mere 1 maaüksusele (92201:001:0014) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 12.08.2008 korraldusega nr 1229 detailplaneeringu koostamine.
Planeeringuala suurus on 2753 m2 . Planeeringulahendus näeb ette maaüksuse jagamise kaheks, uue juurdepääsu moodustatavale maaüksusele ja rajatavate tehnovõrkude asukohad, olemasolevate hoonete rekonstrueerimise.

 

DP on vastu võetud vallavalitsuse 01.03.2010 korraldusega nr 115.

DP avalik väljapanek toimus 22.03-06.04 2010 vallamajas.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 59.

DP eskiis

DP seletuskiri

DP asendiplaan 

Toimetaja: MADIS TÄNAVA