Võsu aleviku Mere tn 38 DP

29.12.17

Võsu aleviku Mere tn 38 kinnistule on Vihula Vallavolikogu otsusega 12. märts 2015 nr 69 algatatud detailplaneeringu koostamine.

Planeeritava ala suurus on 0,9 ha. Planeeringu eesmärk on elamumaa muutmine ärimaaks, ehitusõiguse täpsustamine elamu rekonstrueerimiseks toitlustus- ja majutushooneks, taristu lahendamine, kitsenduste ja piirangute määramine.

DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 14.04.2016 otsusega nr 119

asendiplaan
seletuskiri
põhijoonis
olemasolev olukord
situatsiooniskeem
lisad

DP on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 26.01.2016 korraldusega nr 37

Toimetaja: MADIS TÄNAVA