Võsu aleviku Võsu rand 2 vee- ja vabaajakeskuse DP

27.12.17

Osale Võsu rand 2 maaüksusele (92201:001:0063) on algatatud Vihula Vallavolikogu 19.08.2015 otsusega nr 87 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala  runtideks jaotamine, krundi hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.

Nimetatud planeeringuga kavandatakse Võsule vee- ja vabaajakeskust. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 3 ha, mis hõlmab endast ala kinnistul asetsevast parklast kuni mere piirini. Kavas on jaotada Võsu Rand 2 kinnistu kaheks eraldi kinnistuks, millest ühele on ettenähtud nimetatud vee- ja vabaajakeskus, teine jääb endiselt Võsu Rand 2 kinnistuks ning säilib olemasolev olukord. Kindlasti ei näe planeering ette Võsul ranna sulgemist või elamumaa tekitamist.

Skeem


Võsule vee- ja vabaajakeskuse rajamise eesmärk on eelkõige suvitusperioodi pikendamine. Lisaväärtusena elavdab antud kompleks kogu ümbruskonda, tekitades juurde uusi töökohti ning pakkudes kohalikele, suvitajatele ja turistidele võimalust nautida veemõnusid aprillist oktoobrini. Planeeringu eestvedajaks ja finantseerijaks on Vihula Vallavalitsus, kelle omandisse ka antud kompleks jääb.

Planeerimisprotsess on alles algjärgus ning informatsiooni on veel vähe, kuid Vihula Vallavalitsusel on kavas kaasata avalikele aruteludele kindlasti naabruskonda, kõiki kohalikke elanikke kui ka suvitajaid.  Oodatud on kõikide arvamused ja ettepanekud.

Asendiplaan

Toimetaja: MADIS TÄNAVA