23.04.19

Haljala valla koolieelsed lasteasutused

 
 
Toimetaja: KATRIN KIVI
19.05.21

Alus- ja üldharidus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on mitmeid regulatsioone, millega on antud kooli pidajale mõni volitus, ülesanne või kohustus.

Munitsipaalkooli pidajaks on tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 1 lõikele 2 vald või linn. Kui ülesanne on antud kooli pidajale, peaks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel otsuseid tegema vallavolikogu, kes võib nende küsimuste lahendamise delegeerida valla- või linnavalitsusele.

Kooli tegevuses ettetulevate olukordade tõhusaks ja kiireks lahendamiseks on vajalik ja mõistlik mõnel juhul volitusnorm anda vallavalitsusele. Küsimuste lahendamise delegeerimine on määrus, millega antakse teatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses toodud ülesanded vallavalitsuse pädevusse.

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Haljala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/431072018002

Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/423052018003

Haljala valla koolieelsetes lasteasutustes muude kulude rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine https://www.riigiteataja.ee/akt/401032018005

 

Huviharidus ja huvitegevus

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise määrad

Haljala Vallavolikogu 18.12.2018 määrus nr 52 "Haljala valla laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 2019-2021 kinnitamine"

Haljala valla laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuste kava 01.01.2019 – 31.12.2021

 

Noorsootöö

Haljala valla noortevolikogu põhimäärus 

Toimetaja: KENT KERNER