RAHVAKÜSITLUS

Rahvaküsitluse tulemus: 

Küsimusele „Kas olete nõus Käsmu sadama detailplaneeringu kehtestamisega?" oli

„JAH" vastanute arv                          66

„EI" vastanute arv                         30

Käsmu sadama DP

23.03.18

Käsmu küla Merekooli tn 1 (katastritunnus 92201:014:0041), Merekooli tn 3 (92201:014:0043), Merekooli tn 4 (92201:014:0042) ja Merekooli tn 5 (9201:014:0108) maaüksustele, lähiümbrusele ning merealale on algatatud Vihula Vallavolikogu 12.juuni 2014 otsusega nr 51  detailplaneeringu koostamine ja keskkonna-mõju strateegiline hindamine. Planeeringuala suurus koos merepõhjaga ca 3,7 ha, s.h merepõhi ca 1,6 ha. Detailplaneering muudab valla üldplaneeringut, planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele, hoonetele ja  taristule, kruntide moodustamine ja ümberkruntimine, sihtotstarvete muutmine ja  määramine, sadamaakvatooriumi ettepaneku tegemine, kitsenduste, servituutide ja keskkonnakaitseliste ja muinsuskaitseliste tingimuste määramine.

Arvestades eeldatavalt mõjutatava ala suurust ning lähtudes kriteeriumitest, mille kohaselt sadama kasutamisega kaasnev mõju ei ole pöörduv, tegemist on Natura 2000 ala ja kaitselaga ning  sadama rajamine ja hilisem kasutamine avaldab mõju kaitsealale, algatati keskkonnamõju strateegiline hindamine planeeringuga kavandatud tegevusele.

Keskkonnamõju strateegilise  hindamise eesmärk on hinnata kavandatavast tegevusest tulenev mõju  looduskeskkonnale (s.h Natura 2000 alale), tehiskeskkonnale ning sotsiaalsele keskkonnale.

 

Keskonnamõju hindamise koostamise osapooled ja kontaktandmed:

- huvitatud isik: MTÜ Käsmu Majaka sadam, Käsmu, Majaka tn 5

- koostaja: OÜ Hendrikson & Co, Raekoja plats 8, Tartu 51004

- algataja ja kehtestaja: Vihula Vallavolikogu, Mere tn 6, Võsu

- korraldaja: Vihula Vallavalitsus , Mere tn 6, Võsu

- järelevalvaja: Keskkonnaamet, Viru regioon, , Kunderi 18, Rakvere.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

DP asendiplaan

DP lähteplaan

DP detailplaan (10.10.2017)

DP seletuskiri (10.10.2017)

Sadamahoone 3D joonis

 

Käsmu sadama detailplaneering on kehtestatud Haljala Vallavolikogu 20.03.2018 otsusega nr 39.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA