Haljala valla erateedel lumetõrje teostamise kord

2.10.23

Haljala vallas reguleerib vallas asuvatel avalikuks kasutamiseks määramata hajaasustuses asuvatel erateedel tasuta lumetõrje tegemise tingimusi Haljala valla erateedel lumetõrje teostamise kord.

Alljärgnevalt on toodud korrast välja kõige olulisem, millega erateedel lumetõrje teostamisega tuleb arvestada. Kõik nõuded ja tingimused on toodud eelmainitud vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

Tasuta lumetõrje teostamise põhimõtted

Tasuta lumetõrjet teostatakse eelnimetatud korras sätestatud tingimustel hajaasustuses asuvatel erateedel, mis viivad aastaringselt alalise elukohana kasutatavate majapidamisteni ning kinnistul asuvas majapidamises elavad järgmistesse sihtrühmadesse kuuluvad isikud:

1) vanaduspensionärid;

2) liikumispuudega inimesed;

3) koduhooldusteenuse saajad;

4) lasteaias ja koolis käivate alaealiste lastega pered.

Nendel isikutel on õigus tasuta lumetõrje teenust saada, kui (1) nende elukoht on rahvastikuregistri kohaselt registreeritud Haljala valda ja (2) kinnistule, mille osas soovitakse lumetõrje teenust saada, kinnistu ei ole loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata, ning (3) lastega perede puhul on kinnistul asuvas majapidamises elavad lapsed alaealised taotluse esitamise aasta 1. oktoobri seisuga.

Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada ka selleks mittekvalifitseeruvatel erateedel, kui selleks on mõjuvad põhjused. Mõjuvateks põhjusteks on eelkõige taotleja või tema leibkonna liikme halb tervislik seisund, sotsiaalne olukord või muud sarnased põhjused.

 

Tasuta lumetõrjet ei teostata:

1) õuealal;

2) erateel, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata ja kinnistu ei ole loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata;

3) erateel, mille pikkus avalikult kasutatavalt teelt eluhooneni on lühem kui 30 meetrit;

4) erateel, millel ei ole see võimalik valla avalikke teid hooldava tehnikaga ja/või on raskendatud, sealhulgas tee on piiratud väravate või muude füüsiliste tõketega või keelavate liiklusmärkidega (avalikkusele suunatud liiklus on teel keelatud);

5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õigusi.

 

Tasuta lumetõrje tegemisest keeldutakse, kui:

1) tee servad ja/või tee ääres asuvad kraavid on tähistamata viisil, mis tagab nende asukoha nähtavuse ka pimedal ajal sõltumata lumekihi paksusest;

2) tee servad on takistustest (näiteks niitmata heintaimed, võsa, ilupõõsad, truubiotsad, kivid, kiviparkett jms) puhastamata või takistused on märgistamata viisil, mis tagab nende nähtavuse ka pimedal ajal sõltumata lumekihi paksusest;

3) tee kohal ei ole vähemalt 4 meetri kõrgust ja teel vähemalt 3,5 meetri laiust vaba ruumi;

4) tee lähistel pole ruumi, kuhu lund lükata;

5) tee kurvikõverad ei võimalda lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje ohutut tegemist;

6) tee, sealhulgas sellel asuva truubi või silla, kandevõime ei ole lumetõrje tööde teostamiseks sobiv.

 

Oluline teada: Tasuta lumetõrjet alustatakse peale tuisu või lumesaju lõppemist ning hiljemalt 24 tunni jooksul pärast piirkonna avalike teede lumetõrje lõpetamist ja seda juhul, kui lumekihi paksus sõiduteel ületab 15 sentimeetrit.

Tasuta lumetõrje ei sisalda libedustõrjet, sulailmadega lörtsikihi eemaldamist, lume laadimist ja äravedu.

Tasuta lumetõrje teenuse osutamisest tulenevaid kahjusid taotlejale ja/või kinnistu omanikule ei hüvitata.

Tasuta lumetõrje taotlemine

Tasuta lumetõrje saamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus Haljala valla majanduskeskusele hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks. NB! 2023. aastal on erandkorras taotluste esitamise tähtaeg 1. november 2023.

Taotlejaks võib olla kinnistu omanik, kaasomanik või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutav isik:

1) kelle elukoht on taotlemise hetkel registreeritud Eesti rahvastikuregistri kohaselt taotluses märgitud kinnisasjal;

2) kellele kuuluvat ja taotluses märgitud kinnistut ei loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei elata või seda ei kasutata;

3) kellel puuduvad taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevused Haljala valla ees;

4) kes kuulub eelnevalt nimetatud sihtrühmadesse (vanaduspensionärid, liikumispuudega isikud, koduhooldusteenuse saajad, lasteaias ja koolis käivate alaealiste lastega pered).

Taotlus vaadatakse läbi hiljemalt ühe kuu jooksul ning taotlust puudutavast otsusest teavitatakse taotlejat.

Taotlus jäetakse rahuldamata, kui see ei vasta korras toodud tingimustele, ei ole esitatud õigeaegselt, sisaldab valeandmeid või esineb puuduseid, mida taotleja ei ole parandanud.

Tasuta lumetõrje taotlemiseks tuleb kasutada vastavat vormi, mille leiab siit: https://www.haljala.ee/vallamajandus-taotlused

Tasuta lumetõrje teostamise lõpetamine

Tasuta lumetõrje teenuse osutamine lõpetatakse:

1) taotleja või kinnisasja omaniku avalduse alusel;

2) viivitamatult, kui selgub, et taotleja elukoht ei ole registreeritud Eesti rahvastikuregistri kohaselt taotluses märgitud kinnisasjal;

3) viivitamatult, kui kinnistule antakse korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastus;

4) viivitamatult, kui isikul tekib Haljala valla ees võlgnevus üle kolme kuu;

5) kui ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;

6) käesoleva määruse nõuetele mittevastava eratee korral;

7) või kui muud tasuta lumetõrje teostamise aluseks olevad asjaolud on ära langenud.

 

Lisainformatsioon

Avo Bergström

Haljala valla majanduskeskuse juht

Tel 5621 7200

e-post Avo.Bergstrom@haljala.ee

 

Toimetaja: KENT KERNER