Välireklaami paigaldamine

Haljala vallas reguleerib välireklaami ja selle maksustamist Haljala valla välireklaami paigaldamise eeskiri ja määrus „Reklaamimaksu kehtestamine Haljala vallas".

Alljärgnevalt on toodud kordadest välja kõige olulisem, millega reklaami paigaldamisel arvestada. Kõik nõuded ja tingimused on toodud eelmainitud vallavolikogu poolt kehtestatud kordades.

Välireklaami paigaldusloa taotlemine

Paigaldusluba võib taotleda reklaami paigaldada sooviv füüsiline või juriidiline isik maa omaniku või seadusliku valdaja nõusolekul. Juhul kui reklaami soovitakse paigaldada kolmanda isiku omandis olevale territooriumile või ehitisele, siis on reklaami paigaldaja kohustatud reklaami paigaldamise eelnevalt kooskõlastama territooriumi omanikuga või ehitise omanikuga.

Paigaldusloa taotlemiseks esitatakse Haljala vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) kehtestatud korras paigaldusloa taotlus, millel esitatakse järgnevad andmed:

1) reklaami avalikustaja nimi, isiku- või registrikood, aadress ja kontaktisik ning tema andmed (telefon, e-post);

2) paigaldatava reklaamikandja asukoht, katastritunnus, reklaamikandja mõõdud, reklaami tekst ja kirjeldus, paigaldamise ning mahavõtmise aeg;

3) reklaami eksponeerimise aeg kalendripäevades;

4) kinnitus, et taotleja poolt esitatud andmed on õiged.

Paigaldusloa taotlusele lisatakse:

1) reklaami kujundus;

2) asendiplaan, kus on näidatud paigaldatava reklaami asukoht;

3) maa omaniku, hoone omaniku või teadliku valdaja kirjalik nõusolek;

4) korterelamule reklaami või reklaamikandja paigaldamisel korteriomanike üldkoosoleku või juhatuse (volituse korral) otsus;

5) reklaamikandja paigaldamise tehnorajatise kaitsevööndisse vastava tehnorajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek;

6) riigimaantee kaitsevööndisse paigaldatava reklaami puhul Transpordiameti kirjalik kooskõlastus;

7) Muinsuskaitseameti kirjalik nõusolek juhul, kui välireklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale või muinsuskaitseala kaitsevööndisse, kinnismälestisele või selle kaitsevööndisse, välireklaami paigaldamiseks teostatakse kaevetöid arheoloogiamälestisega alal või ajaloolise linnakindlustuse vööndis.

Paigaldusloa taotlemiseks tuleb kasutada vastavat vormi, mille saab alla laadida SIIT.

 

Välireklaami paigaldusloa väljastamine

Paigaldusluba väljastatakse või paigaldusloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul nõuetekohase paigaldusloa taotluse esitamisest ja dokumendi registreerimisest.

Paigaldusloa väljastab vallavalitsus korraldusena. Reklaami paigaldusloale märgitakse loa väljaandja koos kontaktandmetega, reklaami avalikustaja, asukoht, mõõdud, loa kehtivuse tähtaeg ja märkused.

Paigaldusloaga antakse nõusolek paigaldada välireklaam tähtajaga kuni 1 (üks) aasta. Tähtaja möödumisel tuleb taotleda uus paigaldusluba. Loa tähtaja möödumisel tuleb reklaam või reklaamikandja eemaldada hiljemalt määratud tähtajaks või taotleda uus luba vähemalt 14 kalendripäeva enne tähtaega.

 

Reklaami paigaldamise nõuded

Reklaam:

1) peab vastama reklaamiseaduses sätestatud reklaami nõuetele;

2) peab teostuselt, mõõtmetelt ja kujunduslikult sobima ümbruskonda ning olema ohutu;

3) ei tohi häirida paiknemise koha läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste huve;

4) ei tohi varjata liikluskorraldusvahendit ega asetseda liikluskorraldusvahendiga samal alusel.

Teele ja tee kaitsevööndi alale reklaami ehk liiklusvälise teabevahendi paigaldamisel tuleb arvestada:

1) liiklusväline teabevahend peab vastama lisaks antud korras kehtestatud nõuetele ka liiklusseaduses § 53 sätestatud nõuetele;

2) riigimaantee kaitsevööndis tuleb reklaami asukoht kooskõlastada kirjalikult Transpordiametiga ja eratee ääres teeomanikuga.

 

Reklaami ja reklaamikandja omaniku kohustused

Reklaami ja reklaamikandja omanik on kohustatud:

1) paigaldama reklaami vastavuses esitatud dokumentide ja paigaldusloaga;

2) tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse väljanägemise kogu perioodi jooksul. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud või ebakorrektse välimusega või lagunenud reklaam tuleb koheselt korrastada või eemaldada;

3) tagama, et reklaam ei takista jalakäijate ja sõidukite liiklemist;

4) tagama, et reklaam ei muudaks ilmastiku mõjul oma asukohta ja ei tekitaks kolmandatele osapooltele kahjusid;

5) vajadusel paigaldama konstruktsioonile tähistatud raskused või julgestustrossid ümberkukkumise vältimiseks;

6) tagama, et kõik valgustatud reklaamid, sildid jm valguskapid oleksid töökorras ning kõrvaldama kõik tekkinud rikked (valguselemendi kustumine, vilkumine vms) koheselt;

7) teatama vallavalitsusele kavatsusest eemaldada reklaam ennetähtaegselt;

8) teatama vallavalitsusele reklaamikandja võõrandamisest 14 kalendripäeva jooksul pärast võõrandamist;

9) maa või hoone omaniku muutumisel esitama vallavalitsusele viivitamatult uue omaniku kirjaliku nõusoleku reklaami paigaldamise lubamiseks;

10) täitma pädevate ametnike ettekirjutusi.

Reklaami avalikustaja on kohustatud hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaami tagajärjel (purunemine, allakukkumine jms) kõik isikutele ja nende varale tekitatud kahjud.

 

Reklaami maksustamine

Haljala valla territooriumil kuulub maksustamisele reklaam, mida eksponeeritakse:

1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;

2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;

3) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

Igasugune Haljala valla territooriumile paigaldatud reklaam kuulub maksustamisele, välja arvatud:

1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam;

2) sotsiaalreklaam;

3) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;

4) Haljala vallas toimuvate kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;

5) hoonele, kus ettevõtja tegutseb, ettevõtja ärinimi, ettevõtte nimi ja/või samale ettevõtjale kuuluvana registreeritud kaubamärk. Ärinime, ettevõtte nime ja/või registreeritud kaubamärgi juurde võivad olla lisatud ettevõtte lahtioleku aeg ja sidevahendite numbrid ning toitlustusettevõtte puhul pakutavate roogade ja jookide hinnakiri;

6) inimeste poolt vahetult teostatav reklaam (kostüümide kandmine, trükiste jagamine jm);

7) kohtkindla seadme, mille põhieesmärk ei ole reklaami edastamine, ekraanil eksponeeritav reklaam (näiteks sularahaautomaat, pakiautomaat, tankur jms). Samuti seadme omaniku nime ja logo eksponeerimist iseteenindusseadme asukoha tähisena;

8) ehituse ajaks paigaldatav informatsioonitahvel, millel eksponeeritakse teave rajatava objekti kohta, samuti ehitusettevõtja logo, nime ja kontaktandmete paigaldamine ehituse piirdele;

9) jäätmekäitleja logo, nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;

10) Haljala valla infotahvlitele paigaldatud kuulutused.

 

Maksumäär ja maksu arvutamine

Maksumäära arvestuse aluseks on reklaamiga kaetud pinna (reklaamipinna) ühe ruutmeetri (1m2) maksumus, milleks on 0,1 eurot reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta päevas.

Reklaamimaks on võrdne maksuperioodi päevade arvu, reklaamipinna suuruse (pindala ruutmeetrites) ja maksumäära korrutisega. Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse täiseurodeks.

Reklaampinna suurus määratakse:

1) tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;

2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

NB! Enne reklaamiloa väljastamist paigaldatud või peale reklaamiloa kehtivuse lõppemist eemaldamata reklaami maksustatakse kahekordse maksumääraga.

 

Maksu tasumine ja maksudeklaratsioon

Maksumaksjal tekib maksukohustus reklaami eksponeerimise päevast arvates ja lõpeb reklaami likvideerimise päeval.

Maksumaksja on kohustatud maksudeklaratsiooni esitama maksuhaldurile hiljemalt reklaami paigaldamisele järgneval esimesel tööpäeval. Maksusumma arvutatakse maksudeklaratsiooni esitamisel ja tasutakse maksu tasumise tähtpäeval ametiasutuse arvelduskontole. Seega on reklaamimaksu tasumise aluseks maksuhalduri (Haljala vallavalitsus) poolt heaks kiidetud maksudeklaratsioon, eraldi arvet reklaamimaksu tasumise kohta ei väljastata.

Maksudeklaratsiooni vorm on leitav ja allalaaditav sellelt leheküljelt.

Lisainformatsioon

Kent Kerner

arendus- ja kommunikatsioonijuht

tel 5194 7655

e-post kent.kerner@haljala.ee