Vastuvõetud detailplaneeringud

17.04.24

Essu küla Visuoja ja Madismäe

Haljala Vallavolikogu algatas 24.04.2019 otsusega nr 94 Essu küla Visuoja ja Madismäe detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Haljala valla üldplaneeringu muutmine; ehitusõiguse määramine noorkarjalauda  ja lägahoidla rajamiseks; ehitusõiguse määramine tehnilise taristu rajamiseks; ehitise olulisemate arhitektuur-ehituslike tingimuste seadmine; juurdepääsude, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine; haljastuse, heakorrastuse ja keskkonnakaitseliste põhimõtete seadmine ning muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine.

Detailplaneering on koostatud OÜ Projekteerimiskeskuse poolt (töö nr 205/1119) ja võetud vastu Haljala Vallavolikogu 22.03.2022 otsusega nr 40. Haljala Vallavolikogu 22.03.2022 otsusega nr 39 jäeti Essu küla Visuoja ja Madismäe maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata, sest eelhinnangust järeldus, et veisefarmi laiendamine kavandatud kujul ei põhjusta eeldatavalt olulise keskkonnahäiringu ületamist.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Karepa külas Raamatukogu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 11.04.2024 korraldusega nr 61 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Karepa külas Raamatukogu kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 02.05.2024-16.05.2024 Haljala valla veebilehel https://www.haljala.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud ning paberkandjal Haljala Vallavalitsuses (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald) ja Karepa raamatukogus (Rahvamaja, Karepa küla, Haljala vald) asutuste lahtiolekuaegadel. Detailplaneeringule saab esitada arvamusi kirjalikult kuni 16.05.2024 aadressil haljala@haljala.ee või Haljala Vallavalitsus, Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald 45301.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Raamatukogu kinnistu jagamine neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja -rajatiste võimaliku asukoha määramine krundil ning kitsenduste ja servituutide seadmise vajaduse määramine. Detailplaneeringuga määratakse kruntidele pos 1, pos 2, pos 3 ja pos 4 ehitusõigus ühe kuni 8,0 meetri kõrguse elamu ja kahe kuni 6,5 meetri kõrguse kõrvalhoone rajamiseks. Ehitisealune pind elamutel on kuni 200 m2 ja kõrvalhoonetel kokku kuni 120 m2. Juurdepääs planeeritavatele kruntidele on kavandatud planeeringuala põhjapoolset piiri mööda kulgevalt avaliku kasutusega külateelt. Külatee võimaldab juurdepääsu ka Läänemere rannani. Planeeringuala suurus on 10317 m2.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju KeHJS § 22 mõistes.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Neeme tee 3a ja 3b

Käsmu küla Neeme tee 3a ja 3b maaüksustele (92201:014:0700; ...:0610; 2056m2) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 09.02.2010 korraldusega nr 72 detailplaneeringu koostamine.

Eesmärk on kahe maaüksuse liitmine, ehitusõiguse seadmine elumajale ning abihoonele.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 08.05.2012 korraldusega nr 325.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Toolse küla Lepatriinu ja Kivikadaka

Haljala Vallavalitsus teatab, et Lepatriinu ja Kivikadaka kinnistute detailplaneeringule korraldatakse korduv avalik väljapanek. Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 25.03.2024-24.04.2024 Haljala valla veebilehel https://www.haljala.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud ning paberkandjal Haljala Vallavalitsuses (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald) ja Võsu teenuskeskuses (Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald) asutuste lahtiolekuaegadel. Detailplaneeringule saab esitada arvamusi kirjalikult kuni 24.04.2024 aadressil haljala@haljala.ee või Haljala Vallavalitsus, Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald 45301.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Lepatriinu ja Kivikadaka kinnistute kolmeks krundiks jagamine, ehitusõiguse määramine, vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste asukohtade määramine, kitsenduste ja servituutide vajaduse seadmine ning Soome lahe ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuga määratakse krundile pos 1 ehitusõigus ühe kuni 8,5 meetri kõrguse elamu ja kahe kuni 7,0 meetri kõrguse abihoone rajamiseks, mille suurim lubatud ehitisealune pind krundil kokku on 430 m2 ning krundile pos 3 ehitusõigus ühe kuni 8,5 meetri kõrguse elamu, ühe kuni 7,0 meetri kõrguse suvila ja kahe kuni 7,0 meetri kõrguse abihoone rajamiseks, mille suurim lubatud ehitisealune pind krundil kokku on 540 m2. Pos 2 krundile ehitusõigust ei määrata. Juurdepääs planeeringualale on kavandatud Toolse linnuse teelt. Planeeritava ala suurus on ca 2,3 hektarit.

Seoses ranna ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekuga muudab detailplaneeringu lahendus kehtivat Vihula valla üldplaneeringut. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju KeHJS § 22 mõistes.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Vainupea külas Vaigu ja Tipu kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 20.07.2023 korraldusega nr 245 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Vainupea külas Vaigu ja Tipu kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku perioodil 10.08.2023-24.08.2023 Haljala valla veebilehel https://www.haljala.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud ning paberkandjal Haljala Vallavalitsuses (Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald) ja Võsu teenuskeskuses (Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald) asutuste lahtiolekuaegadel. Detailplaneeringule saab esitada arvamusi kirjalikult kuni 24.08.2023 aadressil haljala@haljala.ee või Haljala Vallavalitsus, Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald 45301.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja servituudi vajaduste seadmine. Detailplaneeringuga määratakse krundile pos 1 ehitusõigus ühe kuni 8,3 meetri kõrguse elamu ja viie kuni 7,5 meetri kõrguse abihoone rajamiseks, mille suurim lubatud ehitisealune pind krundil kokku on 800 m2; ning krundile pos 2 ehitusõigus ühe kuni 8,0 meetri kõrguse elamu ja kahe kuni 7,5 meetri kõrguse abihoone rajamiseks, mille suurim lubatud ehitisealune pind krundil kokku on 300 m2. Hooneid võib mõlemale kinnistule ehitada ühe keldrikorrusega (suurim sügavus kuni 3 meetrit maapinnast). Juurdepääs planeeringualale on kavandatud Vainupea ranna tee kõrvalmaanteelt nr 17173 ja Juurdepääsu kinnistult. Planeeringuala suurus on ca 1,3 hektarit. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva Vihula valla üldplaneeringuga. Kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju KeHJS § 22 mõistes.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Toimetaja: KENT KERNER