Vastuvõetud detailplaneeringud

29.05.23

Essu küla Visuoja ja Madismäe

Haljala Vallavolikogu algatas 24.04.2019 otsusega nr 94 Essu küla Visuoja ja Madismäe detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Haljala valla üldplaneeringu muutmine; ehitusõiguse määramine noorkarjalauda  ja lägahoidla rajamiseks; ehitusõiguse määramine tehnilise taristu rajamiseks; ehitise olulisemate arhitektuur-ehituslike tingimuste seadmine; juurdepääsude, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine; haljastuse, heakorrastuse ja keskkonnakaitseliste põhimõtete seadmine ning muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine.

Detailplaneering on koostatud OÜ Projekteerimiskeskuse poolt (töö nr 205/1119) ja võetud vastu Haljala Vallavolikogu 22.03.2022 otsusega nr 40. Haljala Vallavolikogu 22.03.2022 otsusega nr 39 jäeti Essu küla Visuoja ja Madismäe maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata, sest eelhinnangust järeldus, et veisefarmi laiendamine kavandatud kujul ei põhjusta eeldatavalt olulise keskkonnahäiringu ületamist.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Neeme tee 3a ja 3b

Käsmu küla Neeme tee 3a ja 3b maaüksustele (92201:014:0700; ...:0610; 2056m2) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 09.02.2010 korraldusega nr 72 detailplaneeringu koostamine.

Eesmärk on kahe maaüksuse liitmine, ehitusõiguse seadmine elumajale ning abihoonele.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 08.05.2012 korraldusega nr 325.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Toolse küla Lepatriinu ja Kivikadaka

Haljala Vallavalitsuse 01.09.2021 korraldusega nr 445 algatati Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Toolse külas Lepatriinu (katastritunnus 88703:003:0765, registriosa nr 791031, elamumaa 100%, pindala 14714 m2) ja Kivikadaka (katastritunnus 88703:003:0143, registriosa nr 790931, elamumaa 100%, pindala 6930 m2) kinnistutele detailplaneeringu koostamine. Haljala Vallavolikogu võttis vastu ja suunas detailplaneeringu avalikule väljapanekule oma 16.08.2022 otsusega nr 52.

Planeeringu ala suurus on ca 2,3 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Lepatriinu ja Kivikadaka kinnistutest moodustada kolm elamumaa sihtotstarbega krunti (suurustega 5302 m2, 10443 m2 ja 6207 m2). Määrata ehitusõigus, vajalike tehnovõrkude ja rajatiste asukohad. Seada kitsendused ja servituudid. Vähendada ranna või kalda ehituskeeluvööndit 58 m kuni 85 m korduva üleujutusega ala piirist. Ligipääs kruntidele on planeeritud Toolse linnuse teelt. Detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas üldplaneeringuga. Võimalike uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse käigus.

 

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Toimetaja: KENT KERNER