Vastuvõetud detailplaneeringud

23.10.21

Võsu alevik Kooli tn 1

Võsu aleviku Kooli 1 detailplaneering algatati Haljala Vallavalitsuse 13.05.2020 korraldusega nr 178.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Haljala vallas Võsu alevikus Kooli tn 1 maaüksusele ehitusõiguse ja hoonestusala täiendav määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha täpsustamine. Samuti on detailplaneeringu eesmärk tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumilise terviklahenduse leidmine Võsu kooli põhikooli hoonele ja lasteaia osale.

Haljala Vallavalitsus võttis Võsu aleviku Kooli tn 1 detailplaneeringu vastu 04.08.2021 korraldusega nr 394 ning suunas selle avalikule väljapanekule, mis toimus 23.08.-05.09.2021.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Neeme tee 3a ja 3b

Käsmu küla Neeme tee 3a ja 3b maaüksustele (92201:014:0700; ...:0610; 2056m2) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 09.02.2010 korraldusega nr 72 detailplaneeringu koostamine.

Eesmärk on kahe maaüksuse liitmine, ehitusõiguse seadmine elumajale ning abihoonele.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 08.05.2012 korraldusega nr 325.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

 

Toimetaja: KENT KERNER