Vastuvõetud detailplaneeringud

11.04.22

Essu küla Visuoja ja Madismäe

Haljala Vallavolikogu algatas 24.04.2019 otsusega nr 94 Essu küla Visuoja ja Madismäe detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Haljala valla üldplaneeringu muutmine; ehitusõiguse määramine noorkarjalauda  ja lägahoidla rajamiseks; ehitusõiguse määramine tehnilise taristu rajamiseks; ehitise olulisemate arhitektuur-ehituslike tingimuste seadmine; juurdepääsude, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine; haljastuse, heakorrastuse ja keskkonnakaitseliste põhimõtete seadmine ning muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine.

Detailplaneering on koostatud OÜ Projekteerimiskeskuse poolt (töö nr 205/1119) ja võetud vastu Haljala Vallavolikogu 22.03.2022 otsusega nr 40. Haljala Vallavolikogu 22.03.2022 otsusega nr 39 jäeti Essu küla Visuoja ja Madismäe maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata, sest eelhinnangust järeldus, et veisefarmi laiendamine kavandatud kujul ei põhjusta eeldatavalt olulise keskkonnahäiringu ületamist.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

Käsmu küla Neeme tee 3a ja 3b

Käsmu küla Neeme tee 3a ja 3b maaüksustele (92201:014:0700; ...:0610; 2056m2) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 09.02.2010 korraldusega nr 72 detailplaneeringu koostamine.

Eesmärk on kahe maaüksuse liitmine, ehitusõiguse seadmine elumajale ning abihoonele.

Detailplaneering on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 08.05.2012 korraldusega nr 325.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad SIIT.

 

Toimetaja: KENT KERNER