Detailplaneeringu menetlemise info

13.01.24

Algatamine

Detailplaneeringu algatamiseks esitatakse vallavalitsusele vastav taotlus koos eskiislahendusega. Taotluse esitamiseks tuleb täita vastav vorm (lae vorm alla) ning see digitaalselt allkirjastatuna saata e-posti aadressile haljala@haljala.ee.  

Eskiislahenduse seletuskiri peab sisaldama järgmist informatsiooni:

 1. planeeritava tegevuse vastavus liigilt üldisemale planeeringule;
 2. krundi kasutamise olemasolev ja/või planeeritav sihtotstarve või sihtotstarbed;
 3. planeeritava ehitise kasutamise otstarve;
 4. olemasolev ja/või planeeritav krundijaotus;
 5. olemasolevate ja/või planeeritavate hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud arv või nende puudumine maa-alal;
 6. olemasolevate ja/või planeeritavate hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud ehitisealune pind;
 7. olemasolevate ja/või planeeritavate hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste lubatud maksimaalne kõrgus;
 8. asjakohasel juhul planeeritavate hoonete või olulise avaliku huviga rajatiste suurim lubatud sügavus;
 9. planeeritavalt alalt juurdepääsulahendus avalikule teele.

Eskiislahenduse lisaks esitatud joonis peab olema tekstilise kirjeldusega kooskõlas ning sisaldama asjakohast infot.

Esitatud taotluse ja koostatud eskiisahenduse põhjal otsustab Haljala Vallavalitsus, kas algatada planeeringu koostamine või mitte. 

Võimalike uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse käigus või enne algatamist. Sellekohase otsuse teeb vallavalitsus.

Enne detailplaneeringu algatamist sõlmitakse Haljala Vallavalitsusega planeerimisseaduse § 130 lg 1 kohane leping detailplaneeringu koostamise või detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmiseks.

Juhul, kui detailplaneeringu koostamist või koostamise tellimist ei tohi detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikule üle anda, siis sõlmitakse Haljala Vallavalitsuse ja detailplaneeringu koostajaga leping, millega taotleja kannab detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud.

Vastavalt planeerimisseaduse § 131 sõlmitakse taotleja ja Haljala Vallavalitsuse vahel vajadusel leping detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks taotleja poolt.

Koostamise lõpetamine

Detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui:

 1. koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest;
 2. kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks;
 3. planeeringu koostamise eesmärk muutub oluliselt koostamise käigus või
 4. planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna.

Detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vabas vormis taotlus. Taotlus peab sisaldama detailplaneeringu nime, detailplaneeringu algatamise kuupäeva ja haldusakti numbrit ning detailplaneeringu koostamise lõpetamise põhjendusi.

 

Kehtetuks tunnistamine

Detailplaneeringu või selle osa võib tunnistada kehtetuks, kui:

 1. detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima;
 2. planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Detailplaneeringu osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vabas vormis taotlus. Taotlus peab sisaldama detailplaneeringu nime, detailplaneeringu kehtestamise kuupäeva ja haldusakti numbrit ning detailplaneeringu (osaliselt või täielikult) kehtetuks tunnistamise põhjendusi.

 

Vaata ka

Planeerimisseadus

Ehitusseadustik

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus

Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmises kokkuleppimise kord

veebilehekülg planeerimine.ee

planeeringute andmekogu PLANK

 

Kontakt ja lisainformatsioon

Janika Merisalu

planeerimisspetsialist

tel 505 1127

e-post janika.merisalu@haljala.ee

Haljala vallavalitsus aadressil Tallinna mnt 13, Haljala alevik.

Toimetaja: KENT KERNER