Käsmu, Ranna tee 13 DP

15.04.19

Käsmu külas Ranna tee 13 maaüksusele (katastritunnus 92201:014:0281) on algatatud vallavalitsuse 8.03.2017 korraldusega nr 72 detailplaneeringu koostamine eesmärgiga planeeringuala kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.

Haljala Vallavalitsus kehtestas detailplaneeringu 03.04.2019 korraldusega nr 176.

 

Asendiplaan

põhijoonis 
seletuskiri 
tehnovõrgud.

Toimetaja: KATRIN KIVI