Palgaandmed

 Haljala Vallavolikogu on 19.12.2017 määrusega nr 3 vastu võtnud Haljala Vallavalitsuse palgajuhendi.

Haljala Vallavalitsuse palgajuhend reguleerib ametiasutuse ametnike ja töötajate ning vallavanema palga või töötasu määramise ja maksmise korda. Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maskmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis. 

Lähtuvalt Avaliku teenistuse seaduse paragrahv 119 avalikustatakse ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel ehk Rahandusministeeriumi veebileheküljel.  
Haljala vallavanema töötasu on kehtestatud Haljala Vallavolikogu 23.11.2021 otsusega nr 3 "Vallavanem Ivar Lillebergile töötasu ja hüvitiste määramine".