Võsu sadama DP

29.12.17

Osale Võsu ranna maaüksusele (92201:003:0005), osale jäätmehoidla maaüksusele (92201:003:0005) ja osale Sagadi metskonna maaüksusele (88703:001:1410) on algatatud Vihula Vallavolikogu 09.06.2011 otsusega nr 109 Võsu sadama detailplaneeringu koostamine.

Planeeritava sadamaala suurus on 1,25 ha (s.h 0,5 ha veealune maa), kavandatakse väikesadamat, kalapaatidele, sadama põhi süvistatakse -1,5 m sügavuseni. Nähakse ette sadamrajatised- s.h muulid, kaid, slipp, sadamhoone ( I korrus). Planeeringu elluviimisega ei rajata uusi juurdepääsuteid, ei suleta pääsu olemasolevale vanale muulile.
Võsu sadama detailplaneering on kooskõlas valla üldplaneeringuga.

DP on vastu võetud vallavalitsuse 16.07.2012 korraldusega nr 779.
DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 23.08.2012 otsusega nr 189.

DP asendiplaan

DP asukohaskeem

DP väljavõte Vihula valla üldplaneeringust

DP kontaktala skeem

DP lähteplaan

DP detailplaan

DP sihtotstarvete ja transpordiskeem

DP tehnovõrkude koondplaan

DP tehnovõrkude liitumise joonis

DP seletuskiri - 06.06.2012

Toimetaja: MADIS TÄNAVA