Üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine

26.03.23
Haljala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu MATERJALID on leitavad SIIT. (kliki lingil)

 

Lisainfo üldplaneeringu koostamisest planeerimisspetsialist Janika Merisalu, tel 505 1127, e-post janika.merisalu@haljala.ee.

 

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgsed aruteluõhtud

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse § 82 lõike 8 alusel teada, et Haljala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikul väljapanekul esitatud arvamused ja seisukohad arvamustele on leitavad Haljala valla kodulehel üldplaneeringu rubriigist.

Haljala valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimusid 06.05.2022 kl 17.30 Haljala vallamajas ja 07.05.2022 kl 11.00 Võsu teenuskeskuses, võimalus oli osaleda ka veebi teel.

Videosalvestused aruteluõhtutest:

Haljala arutelu - 06.05.2022

Võsu arutelu - 07.05.2022

Avalik väljapanek

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 82 lg-le 5 teada, et Haljala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 21.02.2022 kuni 25.03.2022 Haljala teenuskeskuses, Võsu vallamajas, Võsupere raamatukogus ja Karepa raamatukogus vastavalt lahtiolekuaegadele. Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu oli avalikustamise ajal leitav Haljala valla kodulehel üldplaneeringu rubriigist.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõud tutvustavad aruteluõhtud toimusid 09.03 kl 18.00 Võsu Rannaklubis ja 10.03 kl 18.00 Haljala Rahvamajas. Mõlemal aruteluõhtul oli võimalik osaleda ka virtuaalselt, ligipääsulink oli leitav Haljala valla kodulehelt üldplaneeringu rubriigist.

Üldplaneering hõlmab tervet Haljala valda, mille suurus on 550,14 km2, planeeringuala piir ühtib valla piiriga. Üldplaneeringu ülesanded on välja toodud PlanS § 75. Koostatav üldplaneering ühtlustab ja ajakohastab ruumilise arengu põhimõtteid ja suundumusi kogu valla piires, sest hetkel kehtivad Haljala vallas paralleelselt Haljala valla üldplaneering (kehtestatud Haljala Vallavolikogu 18. mai 2010 määrusega nr 10) ja Vihula valla üldplaneering (kehtestatud Vihula Vallavolikogu 13. augusti 2003 määrusega nr 19), mille tingimused on kohati erinevad.

KSH ala ühtib planeeringualaga ehk KSH viiakse läbi Haljala valla haldusterritooriumi kohta. KSH eesmärgiks on selgitada, kirjeldada ja hinnata üldplaneeringu elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid ja analüüsida nende mõjude vältimise või leevendamise võimalusi.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikud ettepanekud, vastuväited ja küsimused e-posti aadressil haljala@haljala.ee või postiaadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, 45301 Lääne-Virumaa.

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab Haljala Vallavalitsus oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Eelnõu avaliku väljapaneku järgselt jätkub üldplaneeringu edasine koostamine, kooskõlastamine, vastu võtmine, avalik väljapanek, heakskiitmine ja kehtestamine.

Haljala valla üldplaneeringu eelnõu aruteluõhtud 9. ja 10. märtsil

Haljala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu aruteluõhtud toimusid 9. märtsil 2022 kell 18 Võsu Rannaklubis ja 10. märtsil kell 18 Haljala Rahvamajas

Videosalvestused aruteluõhtudest:

Võsu 

Haljala

 


Üldplaneeringu algatamise dokumendid (2018-2021)

Haljala vallavalitsus esitas üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende dokumentide kohta ettepanekute saamiseks asjast huvitatud isikutele ja asutustele (protsessi kaasatavad on märgitud üldplaneeringu lähteseisukohtade tabelis).

 

Haljala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamise teade

Haljala valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine

 

Toimetaja: KENT KERNER