« Tagasi

26. jaanuari Vallavalitsuse istungil otsustati

26. jaanuaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused:

 

1.  Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine

Otsustati  mitte määrata ühele isikule sotsiaaltoetust.

2. Tugiisikuteenuse määramine

Otsustati määrata ühele isikule tugiisik.

3. Reklaamiloa väljastamine Balti Teenused OÜ-le

Otsustati väljastada Balti Teenused OÜ-le välireklaami paigaldusluba asukohaga Haljala vald Kisuvere küla Hansoni kinnistu.

4. Võsu alevikus Vabaduse tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (volikogu otsuse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule otsuse eelnõu „Võsu alevikus Vabaduse tn 3 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine".

5. Rahalise preemia suuruse määramine

Otsustati määrata 2022. aasta Haljala valla tunnustusavaldusega elutööpreemia kaasneva rahalise preemia suuruseks 1600 (üks tuhat kuussada) ja  valla tunnustusavaldusega aasta tegija kaasneva rahalise preemia suuruseks 500 (viissada) eurot koos maksudega.

6. Haljala valla tunnustuskirjade andmine

Otsustati anda valla tunnuskirjad Haljala kogudusele Haljala kiriku tornikiivri renoveerimise eest, ansamblile 5MIINUST oma loominguga Võsule tuntuse toomise eest ja Rakvere Politseijaoskonnale tulemusliku ja väga hea koostöö eest.

7. Tunnustusavalduse Aasta tegija andmine

Otsustati anda tunnustusavaldus Haljala valla aasta tegija 2022 ettevõtlusvaldkonnas OÜ-le Vainu Talu maalähedase mahetalu arendamise eest Rutjal, kogukondliku tegevuse valdkonnas Lennart Bergströmile ja Tarmo Vahersalule (Ukraina Abi MTÜ) suure vabatahtliku panuse eest Ukraina aitamisel, kultuuri- ja spordivaldkonnas MTÜ-le Klots panuse eest Haljala aleviku kogukonna vaba aja veetmise võimaluste loomisel ja elukeskkonna arendamisel, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas Võsu perearst Angela Reimalile Võsu alevikku kaasaegsete tingimustega perearstipunkti loomise eest.

8.  Haljala valla elutööpreemia andmine (volikogu otsuse eelnõu)

Otsustati esitada volikogule eelnõu „Haljala valla elutööpreemia andmine".

9.  Projekteerimistingimuste  väljastamine  Haljala vallas Võle külas Nõmme katastriüksusele   päikesepargi (elektritootmisrajatis üle 100 kW) projekteerimiseks

Otsustati määrata projekteerimistingimused Haljala vallas Võle külas Nõmme katastriüksusele   päikesepargi (elektritootmisrajatis üle 100 kW) projekteerimiseks.

10. Nõuetest loobumine

Otsustati hinnata seisuga 31.12.2022 lootusetuteks nõudeks ja viia bilansist välja nõudeid summas 3019,93 eurot.

11. Haljala valla 2023. aasta eelarveprojektile esitatud muudatusettepanekute läbivaatamine ja eelarve II lugemisele suunamine

Finantsjuht Reet Keskküla annab ülevaate volikogu liikmete poolt esitatud eelarve muudatusettepanekutele ning tutvustab volikogu majanduskomisjoni seisukohti muudatusettepanekutele.

Vallavalitsuse liikmed nõustuvad majanduskomisjoni otsustega esitatud muudatusettepanekute osas.

Täiendavalt tutvustab finantsjuht 2023. aasta eelarve projekti muudatusi. Vallavalitsuse liikmed kiidavad esitatud muudatusettepanekud heaks.

Otsustati Haljala valla 2023. aasta eelarve suunata volikogule II lugemiseks.

12. Karepa külas asuva Metsarahu katastriüksuse jagamine

Otsustati määrata Haljala vallas Karepa külas kinnistu Metsarahu (katastritunnus 19101:001:0607, kinnistusregistri registriosa nr 2455331, pindala 10,74 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.