« Tagasi

Vainupea külas Männiku kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõikele 7 teada, et Haljala Vallavalitsuse 05.01.2023 korraldusega nr 4 on algatatud detailplaneeringu koostamine Vainupea külas Männiku kinnistul (katastritunnus 88703:002:1373).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks ning tehnovõrkude rajamiseks. Detailplaneeringu peamised ülesanded on toodud PlanS § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11-12, 15, 17 ja 21-22. Loetelu võib detailplaneeringu menetluse jooksul muutuda või täieneda. Planeeringuala suurus on ca 0,2 ha.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik, kuid detailplaneeringu koostamisel tuleb hinnata planeeringu elluviimisega kaasnevaid asjakohaseid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Täpsem uuringute vajadus selgub detailplaneeringu menetluse käigus. Detailplaneeringu materjalid on leitavad Haljala valla kodulehel detailplaneeringute rubriigis.