Haljala Vallavalitsuses saab tööd MAJANDUS- ja HANKEJUHT

3.08.20

Haljala Vallavalitsuses saab tööd

MAJANDUS- ja HANKEJUHT (ametnik)

Peamised tööülesanded:

 • vallavalitsuse majandus- ja planeerimisosakonna töö juhtimine ja korraldamine;
 • vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamisega seonduvate küsimusete lahendamine ja korraldamine;
 • omavalitsuse ülesannete täitmiseks vajalike teenuste (koristus, haljastus, jäätmekäitlus, õpilaste toitlustus, õpilasliinid jms) toimimise tagamine sh riigihankemenetlusete korraldamine;
 • oma teenistusvaldkonna õigus- ja haldusaktide eelnõude ettevalmistamine;
 • osakonna eelarve koostamine ja täitmise jälgimine;
 • isikute nõustamine majandusosakonna töövaldkonda puudutavates küsimustes.

Majandus- ja hankejuhi täpsemad tööülesanded

Ametikohale esitavad nõuded:

 • kõrgharidus -soovituslikult majandusalane koos ametialase enesetäiendamisega;
 • töökogemus antud valdkonnas, soovitavalt riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses;
 • tööks vajalike arvutiprogrammide ning riiklike andmekogude kasutamise oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele (soovitav inglise keel) oskus;
 • projektijuhtimise kogemus;
 • B-kategooria juhtimisõigus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Ootused kandidaadile:

 • väga hea meeskonnatöö oskus;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • uuendusmeelsus, algatus- ja otsustusvõimelisus, analüüsi-ja planeerimisoskus;
 • turumajanduse põhimõtete tundmine, teadmised avaliku sektori majandustegevusest;
 • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
 • valdkonna õigusalased teadmised ja teadmised riigihangete korraldamisest;
 • projektijuhtimise kogemus;
 • B-kategooria juhtimisõigus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume

 • võimalusi eneseteostuseks ja rääkida kaasa Haljala valla arendamisel
 • 35 päeva põhipuhkust
 • ametialast täiendkoolitust
 • vaheldusrikast tööd ja toetavad kolleege

Töökoht: Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa

Tööle asumise aeg: hiljemalt 1. september 2020

Kandideerimiseks esitada:

 • avaldus ja kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 •  elulookirjeldus;
 • tunnistus või diplomi koopia vajaliku hariduse kohta;
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga

 

Dokumendid esitada hiljemalt 24. augustiks e-posti aadressile haljala@haljala.ee

Lisainfo: vallavanem Ivar Lilleberg, telefonil 551 0076

Toimetaja: RIINA MUST

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Võsu Kooli direktori ametikohale

3.08.20

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Võsu Kooli direktori ametikohale

Võsu Kool on väärikas vanuses väike põhikool, mille juurde kuuluvad lasteaiarühmad Võsul, Vihulas ja Võsuperes.  Koolis on olulisteks väärtusteks lugupidav suhtumine endasse ja teistesse, viisakus, sallivus, julgus, ettevõtlikkus, iseseisvus ja koostöövalmidus.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
 • eelnev juhtimiskogemus (soovitavalt hariduse valdkonnas).

 

Ootused kandidaadile:

 • väga hea meeskonnatöö oskus;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, algatus- ja otsustusvõimelisus, analüüsi-ja planeerimisoskus;
 • eesti keele oskus C1 tasemel ja vähemalt ühe võõrkeele oskus B1 tasemel;
 • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
 • projektijuhtimise kogemus;
 • B-kategooria juhtimisõigus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 • kirjalik avaldus;
 • motivatsioonikiri, mis sisaldab visiooni ja tegevuskava Võsu Kooli juhina (maksimaalselt 2lk);
 • elulookirjeldus, sh töö-või teenistuskäik;
 • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Konkursil valituks osutunud kandidaadiga sõlmitakse tähtajatu tööleping direktori 1,0 ametikoha täitmiseks. Võsu Kool: Kooli 1, Võsu alevik, Haljala vald, koduleht www.vosu.edu.ee

Dokumendid tuleb saata hiljemalt 24. juuliks 2020 Haljala Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna haljala@haljala.ee

 

Lisateave: haridusjuht Kristi Tomingas, telefon 529 8792 või kristi.tomingas@haljala.ee

Toimetaja: RIINA MUST